Ana Sayfa Adil Yargılanma Hakkı

Adil Yargılanma Hakkı

Adil yargılanma hakkı bireylere yargılama sürecinin ve usulünün adil olup olmadığını denetleme imkânı verir. Bireysel başvuruda esas olarak başvurucunun, yargılama sürecinde haklarına saygı gösterilmediği, bu çerçevede yargılama sürecinde karşı tarafın sunduğu deliller ve görüşlerden bilgi sahibi olamadığı veya bunlara itiraz hakkı tanınmadığı, kendi delillerini, iddialarını veya savunmasını sunamadığı, ya da uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasıyla ilgili iddialarının ilk derece mahkemelerinde dinlenilmediği, kararın gerekçesiz olduğu, ya da karara itiraz hakkının tanınmadığı gibi mahkeme kararının oluşumuna sebep olan unsurlardan değerlendirmeye alınmamış eksiklik, ihmal ya da bariz takdir hatası veya açık keyfiliğe ilişkin ve bu çerçeve ile sınırlı bir değerlendirme yapılır.

Bireysel başvuru kapsamında adil yargılanma hakkının unsurları olarak kabul edilen AİHS’nde ve AİHM kararlarından ortaya çıkan alt ilke ve haklar şöyle sıralanabilir: Mahkemeye başvurma hakkı, gerekçeli karar, kendi aleyhine delil sunmama, duruşmada hazır bulunma, masuniyet karinesi, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı. Bu ilkelerin ihlali durumunda Anayasa’nın 36. maddesine dayanılarak bireysel başvuruda bulunulabilir.

Anayasa’nın 36(1) fıkrasında herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Anayasa’da adil yargılanma hakkının kapsamı düzenlenmediğinden bu hakkın kapsam ve içeriğinin, AİHS’nin 6. maddesi çerçevesinde belirlenmesi gerekir.

Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz

Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz. Anayasa Mahkemesi (AYM) gizli tanık beyanları ve bu beyanların...

Aynı olaya ilişkin farklı kararlar verilmesi hak ihlalidir

Aynı olaya ilişkin farklı kararlar verilmesi hak ihlalidir Aynı olaya ilişkin farklı kararlar verilmesi konusunda AYM yeni bir karar verdi. Anayasa Mahkemesi (AYM), Hakan Altıncan (B....

Varsayıma dayalı ceza verilmesi masumiyet karinesini ihlal eder

Varsayıma dayalı ceza verilmesi masumiyet karinesini ihlal eder AYM, varsayıma dayalı ceza verilmesinin masumiyet karinesini ihlal ettiğine karar verdi. AYM, Ahmet Altuntaş ve Diğerleri(B. No:...

Yasadışı alıkonulma / gizli tutuklama konusunda AİHM kararı

Yasadışı alıkonulma / gizli tutuklama konusunda AİHM kararı Yasadışı alıkonulma / gizli tutuklama uygulaması konusunda AİHM güncel bir karar verdi. AİHM, Abu Zubaydah/Litvanya (B. No: 46454/11, 31/5/2018)...

Yeni atanan zorunlu müdafinin başvurucuya bildirilmemesi ihlaldir

Yeni atanan zorunlu müdafinin başvurucuya bildirilmemesi savunma hakkını ihlal eder Anayasa Mahkemesi (AYM) Yargıtay bozma ilamı gereğince çekilen müdafi yerine yeni atanan zorunlu müdafinin başvurucuya...

Hukuka aykırı delil ve buna dayanarak mahkumiyet kararı verilmesi

Hukuka aykırı delil nedir? Hukuka aykırı delillere dayanılarak mahkûmiyet kararı verilmesi Hukuka aykırı delil nedir? Anayasa Mahkemesi (AYM) güncel bir kararında hukuka aykırı delil kavramını inceledi....

Mahkemeye erişim hakkı konusunda AİHM Büyük Daire kararı

AİHM, mahkemeye erişim hakkı ile ilgili yeni ve önemli bir karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Zubac/Hırvatistan (B. No: 40160/12) bireysel başvurusunda Avrupa İnsan...

Zorunlu müdafi atanmasına ilişkin AİHM kararı

Avukata zorunlu müdafi atanması konusunda ihlal tespit edilmedi Avukata zorunlu müdafi atanması konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önemli bir karar verdi. AİHM, avukata zorunlu...

Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkına AİHM’in yaklaşımı

AİHM'in aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkına yaklaşımı Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi...