Ana Sayfa Bireysel Başvuru Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi

Soruşturma nedir?

Soruşturma nedir. Adli soruşturma nedir Soruşturma nedir? Soruşturma (CMK 2), suç haberinin alınmasıyla başlayıp esas olarak savcı ve onun yardımcısı...

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir (AYM)

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar hakkında kısa bilgiler. Bireysel başvuruya konu edilebilecek haklar nelerdir? Hangi haklar Anayasa...

TCK 87-Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu. TCK 87/3, TCK 87/4

TCK 87- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçuTCK 87 maddesinde düzenlenen neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, suçun meydana gelen neticesinin...

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz dilekçesi (HAGB)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararına itiraz dilekçesi örneği Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz dilekçesi (HAGB) örneği aşağıdadır. Ancak...

Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılıkları (çelişkili kararlar) hak ihlalidir

Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılıkları (çelişkili kararlar) hak ihlalidir. Anayasa Mahkemesi (AYM) Yasemin Bodur  (B. No: 2017/29896, 25/12/2018) bireysel başvurusunda...

Şüpheli (CMK 2) ne demek? Şüpheli hakları nelerdir?

Şüpheli ne demek (CMK 2). Şüpheli kime denir Şüpheli ne demek? Şüpheli kavramı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nın (CMK) 2....

insan hakları tazminat komisyonu, yetkisi ve görevi

insan hakları tazminat komisyonu uzun yargılama ve mahkeme kararlarının icrasına ilişkin dosyaları inceleyecek insan hakları tazminat komisyonu, uzun yargılama ve mahkeme...

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi örneği

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesiAdli kontrol adres değişikliği dilekçesi örneği aşağıdadır. Adli kontrol tedbiri gereğince adresinizi beyan etmeniz ve...

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi ne kadar

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi kural olarak 30 gündür. Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru sırasında öngörülen kabul edilebilirlik koşullarının en önemlilerinden biri de başvuru süresidir. AYM’ye başvuru süresine riayet hak kaybının önlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerinden birinin ihlal edildiğini iddia eden kişilerin, başvuru yollarını usulüne uygun olarak tükettikten sonra 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun (6216 sayılı Kanun) ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nde (İçtüzük) öngörülen Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi 30 gündür.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi kaç gün

Bireysel başvurunun 30 günlük süre koşuluna bağlanması hukuki belirlilik ilkesi bakımından önem taşımaktadır. AYM’ye bireysel başvuruda kabul edilen 30 günlük Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süresi koşulu mahkemeye erişim hakkına aykırılık da oluşturmaz. Öte yandan, 30 günlük Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süresi, başvurunun her aşamasında dikkate alınması gereken bir usul şartıdır.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi ne kadar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bireysel başvuru süresi ne kadar

Mücbir sebep halinde Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi

6216 sayılı Kanun’un 47(5) fıkrası uyarınca haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, mazeretin kalktığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler. İçtüzük’ün konuyla ilgili 64(2) fıkrasına göre de başvurucular mücbir sebep veya ağır hastalık gibi haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvurusunu yapamadığı takdirde, mazeretin kalktığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler.

Temsilci veya avukat aracılığıyla yapılan bireysel başvurularda, bu kişilerin haklı mazeretlerinin bulunması halinde mazeretin kalktığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılan başvuruların süresinde yapılmış olduğu 6216 sayılı Kanun’un 47(5) fıkrası ile İçtüzük’ün 64(2) fıkrası gereği kabul edilmektedir.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi ne zaman başlar

6216 sayılı Kanun’un 47(1) fıkrasına ve İçtüzük’te gösterilen şartlara uygun olarak bireysel başvurular AYM’ye doğrudan, diğer mahkemeler ya da yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilmektedir. İçtüzük’ün 63. maddesine göre, usulünce hazırlanan başvuru formu, harç tahsil makbuzuyla birlikte yukarıda belirtilen yerlere teslim edildiğinde başvurucu ya da temsilcisine alındı belgesi verilir ve bu tarih, başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir.

AYM bireysel başvuru süresi hesabı nasıl yapılır

6216 sayılı Kanun’un 49(7) fıkrası ve İçtüzük’ün 84. maddesinde, bireysel başvuruların incelenmesinde, kararların infazında Kanun ve İçtüzük’te hüküm bulunmayan hallerde ilgili usul kanunlarının bireysel başvurunun niteliğine uygun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Kanun ve İçtüzük’te hüküm bulunmayan hallerde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 92. ve 93. maddeleri uygulanabilir. Buna göre, gün olarak belirlenen sürelerde tebliğinin veya tefhimin yapıldığı ilk gün süre hesabında nazara alınmaz. Başvuru süresi ertesi günden itibaren başlar ve son günün mesai bitiminde sona erer. Resmi tatil günleri süreye dahildir. Sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması hâlinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter.

Adli tatillerin Anayasa Mahkemesine başvuru süresi üzerindeki etkisi

Adli tatilin hangi mahkemelerde uygulanacağı ilgili usul kanunlarında belirtilmiştir. 6216 sayılı Kanun ve İçtüzük’te AYM’nin adli tatile tabi olduğu yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. AYM adli tatil süresi içerisinde de yargısal faaliyetlerine devam etmektedir. Bu nedenle bireysel başvuru açısından adli tatil hükümlerinin süre hesabında dikkate alınmasına hukuken olanak yoktur.

Genel tatil günlerinin hangi günler olduğu konusu ise 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Genel tatil olmayan bazı günlerde kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların idari izinli sayıldıkları ancak bu günlerde kamu kurumlarının açık kaldığı ve resmi işlemlerin devam ettirildiği bilinmektedir. Bu nedenle idari izin dönemlerinin Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Vekil/avukat ile takip edilen işlerde AYM’ye başvuru süresi

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan kural uyarınca vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır ve tebliğ edilen evrakın içeriğine göre bir kanun yoluna başvurulması söz konusu ise kanunda öngörülen süreler bu tarih itibarıyla işlemeye başlar. Bu çerçevede vekille takip edilen işlerde bireysel başvuru süresi, başvurucunun nihai kararı daha önce öğrenmediği durumlarda vekilinin öğrendiği tarihten başlayacaktır.

Temsilci veya avukat aracılığıyla yapılan AYM’ye bireysel başvurularda, bu kişilerin haklı mazeretlerinin bulunması halinde mazeretin kalktığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılan başvuruların süresinde yapılmış olduğunun 6216 sayılı Kanun’un 47(5) fıkrası ile İçtüzük’ün 64(2) fıkrası gereği kabul edilmesi gerekir.

Bireysel başvuru süresi nasıl belirlenir
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi nasıl belirlenir

Ceza yargılaması ve Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süresi

Kesin olan hükümler, başvurucunun yüzüne karşı verilmiş ise süre, tefhimden itibaren başlayacaktır. Başvurucu veya vekilinin hazır olmadığı durumlarda veya dosya üzerinden karar verilen hâllerde ise süre ilgili kararın tebliğinden veya başvurucu tarafından başka bir suretle öğrenildiği tarihten itibaren başlamaktadır. Her iki durumda da (tefhim veya tebliğ) bireysel başvurunun kesin nitelikteki kararın öğrenilmesinden itibaren 30 günlük Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süresi içinde yapılması gerekir.

Temyize tabi bir kararın temyiz edilmeden kesinleşmesi hâlinde başvuru süresi, bu kararın tebliğinden veya tefhiminden itibaren başlar.

Tutukluluk ve Anayasa Mahkemesine başvuru süresi

Tutukluluk nedeniyle yapılan bireysel başvurunun temel amacı, özgürlükten yoksun bırakmanın hukuka aykırı olduğunun ya da devamını haklı kılan sebeplerin bulunmadığının tespitidir. Tutuklulukta sürenin başlangıcı, kişinin yakalandığı tarih veya doğrudan tutuklandığı durumlarda tutuklama tarihidir. Tutukluluk süresinin sonu ise kural olarak kişinin serbest bırakıldığı ya da ilk derece mahkemesince hüküm verildiği tarihtir. Derece mahkemesince hüküm verilmeden önce tutukluluk durumu sona eren bir kişinin, en geç tahliye edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde AYM’ye bireysel başvuruda bulunarak tutuklulukla ilgili şikâyetlerini ileri sürmesi gerekir.

Temyiz yoluna başvurulması durumunda başvuru süresi

Dosya kapsamından temyiz onama kararının başvurucuya tebliğ tarihi anlaşılmıyorsa, başvurucunun kararı beyan ettiği tarihte öğrendiği kabul edilir ve başvuru süresi bu tarihten başlar. Onama ilamının tebliği ya da kararın başka bir şekilde öğrenilmesi durumunda 30 günlük Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süresi bu andan itibaren başlar.

Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilen kararların taraflara tebliğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ceza yargılamasında nihai kararın tebliğ edilmediği durumlarda kararın derece mahkemesine ulaşmasından ve böylece gerekçesinin erişilebilir olmasından sonra özen yükümlülüğü kapsamında makul bir süre içinde bireysel başvuru yapmak isteyen ilgililerden karara erişmeleri ve karar gerekçesini öğrenmeleri beklenir. Bu kapsamda erişilebilir olan nihai kararın en geç 3 ay içinde ilgilileri tarafından bilindiği ve gerekçesinin öğrenildiği kabul edilmelidir. Aksi tespit edilmediği sürece bireysel başvuru için 6216 sayılı Kanun’da öngörülen Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi bu tarihten itibaren başlayacaktır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz yoluna başvurulması halinde AYM’ye başvuru süresi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz yoluna başvurulmasının Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süresi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Kanun yararına bozma yoluna gidilmesi halinde AYM’ye başvuru süresi

Kanun yararına bozma yoluna gidilmesi istemi, sadece anılan merciin takdirini harekete geçirmeye yöneliktir. Bu kapsamda yapılan taleplerin bireysel başvuru süresi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulması halinde AYM’ye başvuru süresi

Dosya kapsamından asıl kararın başvurucuya tebliğ tarihi anlaşılamıyor ve fakat başvurucu onama kararına karşı hakkında kararı veren mahkemeden yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmuşsa söz konusu asıl kararın en geç yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulduğu tarihte öğrenildiği kabul edilir.

Hukuk yargılaması bakımından AYM’ye bireysel başvuru süresi

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre olağan kanun yolları istinaf ve temyizdir. 6100 sayılı Kanun’da karar düzeltme usulü bir kanun yolu olarak kabul edilmemiştir.

Kesin nitelikteki kararların öğrenilmesinden itibaren Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi başlar. Başvurucular, etkili yol olarak görmedikleri için olağan kanun yolu olan temyiz yoluna başvurmamışlarsa, kararın öğrenilmesinden itibaren 30 gün içinde bireysel başvuruda bulunulması gerekir.

Maddi hatanın düzeltilmesi talebiyle ilgili mercie yapılan başvurunun Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süresinin başlamasına bir etkisi bulunmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi ve karar düzeltme

AYM, karar düzeltme yolu açık olan hükümlerle ilgili başvurularda karar düzeltme yoluna başvurmayı zorunlu görmemekte, bu yolu başvurulmadığında temyiz sonucunda verilen kararın tebliğinden itibaren başvuru süresini başlatmaktadır. Bir başka ifadeyle 30 günlük Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi karar düzeltme için öngörülen 15 günlük sürenin bitiminden başlamaz.

Karar düzeltme yolu kapalı olan kararlara karşı başvuru süresi

Karar düzeltme yolu kapalı olan kararların öğrenilmesinden itibaren Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi başlar. Bu nitelikteki kararlara karşı karar düzeltme yoluna başvurulmasının bireysel başvuru süresine bir etkisi bulunmamaktadır.

Karar düzeltme yolu açık olan bir hükme karşı bu yola başvurulmuşsa 30 günlük Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi karar düzeltme isteminin reddi kararının öğrenildiği tarihten başlar.

Son yazılar

İlgili Yazılar