Ceza Hukuku Bölge adliye mahkemesi nedir? Bölge adliye mahkemesi kararları nelerdir?

Bölge adliye mahkemesi nedir? Bölge adliye mahkemesi kararları nelerdir?

Engelli öğrencinin eğitim hakkı konusundaki Enver Şahin/Türkiye kararı

Engelli öğrencinin eğitim hakkına ilişkin Enver Şahin/Türkiye kararı Büyük Daireye gönderildi Engelli öğrencinin eğitim hakkı konusunda AİHM tarafından verilen karar...

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi örneği

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi örneği aşağıdadır. Adli kontrol tedbiri gereğince adresinizi beyan etmeniz ve...

Yeni atanan zorunlu müdafinin başvurucuya bildirilmemesi ihlaldir

Zorunlu müdafinin başvurucuya bildirilmemesi savunma hakkını ihlal eder Anayasa Mahkemesi (AYM) Yargıtay bozma ilamı gereğince çekilen müdafi yerine yeni atanan...

Mesafeli satış sözleşmesi hakkında tüm merak edilenler

Mesafeli satış sözleşmesi nedir? “Mesafeli satış sözleşmesi” özellikle internet ticaretinin artmasıyla beraber daha da önem kazanmıştır. Mesafeli satış sözleşmesi esas...

Anayasa Mahkemesi tutukluluk inceleme/değerlendirme duruşması yapılmadığı için ihlal kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) İbrahim Soylu (B. No: 2015/14648, 23/1/2019) bireysel başvurusunda tutuklandıktan on üç ay sonra mahkemeye çıkarılmasının özgürlük ve...

Suç nedir? Ceza hukuku bakımından suç ne anlama gelir?

Suç nedir (TCK-CMK) Suç nedir ? Ceza hukuku açısından suç, karşılığında ceza hukuku yaptırımı öngörülmüş olan haksızlıktır. Suç oluşturan bir...

Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılıkları (çelişkili kararlar) hak ihlalidir

Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılıkları (çelişkili kararlar) hak ihlalidir. Anayasa Mahkemesi (AYM) Yasemin Bodur  (B. No: 2017/29896, 25/12/2018) bireysel başvurusunda...

Hukuka aykırı delil ve buna dayanarak mahkumiyet kararı verilmesi

Hukuka aykırı delil nedir? Hukuka aykırı delillere dayanılarak mahkûmiyet kararı verilmesi Hukuka aykırı delil nedir? Anayasa Mahkemesi (AYM) güncel bir...

Bölge adliye mahkemesi nedir

Bölge adliye mahkemesi nedir? Bu yazımızda sizlere bölge adliye mahkemesi nedir?, hangi tür davalara bakar? bölge adliye mahkemelerinin görevleri nelerdir? kararları kesin midir? bölge adliye mahkemesi kararlarına karşı hangi kanun yoluna başvurulabilir? hangi illerde bölge adliye mahkemesi vardır? sorularının cevaplarını kısaca vermeye çalışacağız.

Bölge adliye mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemesi Kanunu olarak da bilinen 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’la kurulmuştur. Bölge adliye mahkemeleri, istinaf mahkemesi olarak görev yapmaktadır.

Bölge adliye mahkemesi kimlerden oluşur? 5235 sayılı Kanun’un 28. maddesinde bölge adliye mahkemelerinin hukuk ve ceza dairelerinin bir başkan ve yeteri kadar üyeden oluşacağı kabul edilmiştir.

Bölge adliye mahkemesi nasıl kurulur?

Bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde; HSK’nın olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. Buna yargı çevresi denilmektedir. Bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya bu mahkemelerin kaldırılmasına Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından karar verilir (bölge adliye mahkemesi nedir).

Hangi illerde bölge adliye mahkemesi vardır?

Adalet Bakanlığının kararı ile İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Adana, Erzurum ve Diyarbakır’da olmak üzere HSK tarafından 9 yerde bölge adliye mahkemesi kurulmuştur.

Hangi kararlara karşı bölge adliye mahkemesine başvurulabilir?

CMK’nın 272. maddesinde hangi kararlara karşı bölge adliye mahkemesine başvurulabileceğini belirtilmiştir. Buna göre, ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, on beş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemelerince resen incelenir.

CMK’nın 272/2 maddesinde ise hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan kararlara karşı da hükümle birlikte bölge adliye mahkemesine başvurulabileceği belirtilmiştir.

Bölge adliye mahkemelerinin görevleri

Bölge adliye mahkemelerinin görevleri 5235 sayılı Kanunun 33. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre bölge adliye mahkemelerinin görevleri:

  1. Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamak,
  2. Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmaktır.

Bölge adliye mahkemelerine ilk derece yargılama yapma görevi de verilmiştir. Hâkim ve savcıların, görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçlar nedeniyle haklarında kovuşturma açılmasına karar verilenlerden; adlî ve idarî yargı ilk derece mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcıların kovuşturmaları, ilgilinin yargı çevresinde bulunduğu bölge adliye mahkemesinin suç türüne göre görevli ceza dairesi tarafından yapılması, yine bölge adliye mahkemesinde görev yapan hâkim ve savcıların kişisel suçları nedeniyle yargılama merci olarak bölge adliye mahkemelerinin ilgili ceza daireleri yetkilidir (bölge adliye mahkemesi nedir).

Bölge adliye mahkemesi kararları

Bölge adliye mahkemesince yapılan ön incelemede istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğu anlaşılan dosyanın esastan incelenmesi aşamasına geçilir. CMK’nın 280. maddesinde bölge adliye mahkemelerince yapılacak inceleme ve kovuşturma hususu düzenlenmiştir. İstinaf kanun yolunda bölge adliye mahkemesinde doğrudan duruşma aşamasına geçilemediğinden, bu aşamadan önce dosya üzerinden bir inceleme yapılır. Bu aşamada nelerin inceleneceğini Kanun belirlemiştir. Bu itibarla ilgili daire; kendisine gönderilen Cumhuriyet başsavcılığının tebliğnamesini, dosyayı ve dosyayla birlikte sunulmuş olan delilleri inceledikten sonra üç türlü karar verebilir.

Bölge adliye mahkemesi kararları şunlardır:

  1. İstinaf başvurusunun esastan reddine,
  2. Kesin hukuka aykırılık dolayısıyla hükmün bozulmasına,
  3. Davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına.

Yargılama neticesinde verilebilecek bölge adliye mahkemesi kararları ise şöyledir:

  1. Beraat kararı
  2. Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
  3. Mahkûmiyet kararı
  4. Güvenlik tedbiri kararı
  5. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı

Bu yazıda bölge adliye mahkemesi nedir, bölge adliye mahkemesinin kararları nelerdir, görevleri nelerdir, hangi illerde kurulmuştur sorularının cevaplarını kısaca vermeye çalıştık.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

İlgili Yazılar