Ana Sayfa Ceza Hukuku Denetimli serbestlik kanunu (yeni) ve uygulaması

Denetimli serbestlik kanunu (yeni) ve uygulaması

AİHM Cem Uzan bireysel başvurusu hakkında ihlal kararı verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Cem Uzan'ın yaptığı bireysel başvuru ile ilgili olarak (Karar metnine buradan ulaşabilirsiniz: Uzan/Türkiye, B....

16 Nolu Protokol yürürlüğe girdi

16 Nolu Protokol yürürlüğe girdiSözleşme’ye ek 16 Nolu Protokol Fransa tarafından imzalandı 16 No.lu Protokol yürürlüğe girmek üzere Fransa tarafından...

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sonuçlanma süresi ne kadar?

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sonuçlanma süresi ne kadardır? Bireysel başvurum hangi sürede sonuçlanır. Başvurumun erken sonuçlanması için ne yapmam...

Islah nedir? Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre (HMK) davanın ıslahı

Islah nedir? HMK'ya göre davanın ıslahı nasıl yapılır?Islah nedir? Bu yazımızda sizlere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 176....

Cezaevinde telefonla haberleşme hakkının kısıtlanması

Cezaevinde telefonla haberleşme hakkının OHAL’de kısıtlanması konusunda AYM kararı OHAL döneminde cezaevinde telefonla haberleşme hakkının kısıtlanması hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM)...

Olağanüstü halde yükümlülükleri askıya alma: AİHM’in yaklaşımı

Olağanüstü halde yükümlülükleri askıya alma Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) olağanüstü halde yükümlülükleri askıya alma konusundaki yaklaşımını ortaya koydu. Mehmet Altan...

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme (TCK 35-36)

Ceza hukukunda suça teşebbüs nedir (TCK 34)Ceza hukukunda suça teşebbüs işlenmesi kastedilen ve elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başlanan...

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru adresi neresi? Yazışma adresi

AYM'ye bireysel başvurumu hangi adrese teslim etmeliyim?Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru adresi neresi? AYM bireysel başvuru formu kılavuzu doğrultusunda hazırladığınız...

İçindekiler

Denetimli serbestlik nedir

Denetimli serbestlik nedir ? Denetimli serbestlik, suçun işlendiğinin öğrenildiği andan, hükmün tamamen infaz edilmesine kadar geçen sürede, süresi savcı veya hâkim tarafından belirlenen, şüpheli, sanık veya hükümlüye uygulanan hürriyeti bağlayıcı ceza ve tedbirler dışındaki her türlü tedbir veya yükümlülükler olarak tanımlanmaktadır.

Denetimli serbestlik kanunu, kişinin ailevi ilişkilerini devam ettirebilmesi ve dış dünyaya uyum sağlayabilmesi amacını taşıyan bir yasadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK 51/2), ertelemede deneme süresini başına buyruk geçirilen bir süre olmaktan çıkarmış ve bir denetime tabi tutmuştur. Denetimli serbestlik, bu manada ertelemenin denetime tabi tutulmasını ifade etmektedir.

Buna göre cezası ertelenen hükümlüye bir denetim süresi belirlenerek, bu süre içinde bazı yükümlülükleri yerine getirmesi istenebilir ve denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilebilir. Böylece cezanın ertelenmesi bir af olmaktan çıkmakta, suçlunun yeniden sosyalleşmesini sağlaması amacının gerçekleşmesi de sağlanmış olmaktadır (Denetimli serbestlik nedir).

Ancak hüküm sadece bir denetim süresi belirlenmesi bakımından zorunluluk getirmiş ancak yükümlülük tayini ve özellikle uzman kişi görevlendirilmesi hususunu hâkimin takdirine bırakmıştır.

Denetimli serbestlik nedir? Denetimli serbestlik, bir suç isnadıyla karşılaşan kişinin hapsedilmek suretiyle infaz kurumlarına “kapatılmak” toplumdan uzaklaştırılması yerine, yaşadığı toplumda belli şartlar altında serbest kalarak görevlilerce denetim ve gözetiminin sağlanması amaçlamaktadır. Bu sistem bu tanıma göre bir yaptırım türü, ne de bir infaz rejimi niteliğindedir. Bununla birlikte bu sistem; ceza adalet sisteminin önemli bir parçası, ceza adaletinin sağlanmasında bir aracı kurumdur (Denetimli serbestlik nedir). .

Sistemin evrensel hukukta dört temel amacı bulunmaktadır;

 1. Mahkûmların ıslah olmalarını sağlamak,
 2. Topluma ve mağdura verilen zararın onarılması,
 3. Tekrar suç işlenmesinin önüne geçmek,
 4. Toplumun korunması.

Denetimli serbestlik Kanunu hangisi

2005 yılında Türk ceza hukukunda kanunlarda yeni bir döneme girilmiştir. 5237 sayılı TCK, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un (CGTİHK- Bu kanun kısaca Ceza İnfaz Kanunu olarak da adlandırılmaktadır) kabulüyle birlikte uygulamaya konulmuş ve böylece ceza hukukumuzda yeni bir döneme girilmiştir.

Denetimli serbestlik nedir? Denetimli serbestlik hizmetleri yönetmeliği

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. 671 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği değişikliğe uğramıştır (7.9.2016 tarih ve R.G. 29824; 22.2.2017 tarihli ve R.G. 29987).

Denetimli serbestlik nedir? Uygulanmasına kim karar verir

Denetimli serbestlik nedir? Cezanın koşullu salıvermeye kadar bu tedbirle infaz edilmesine infaz hâkimliği karar verir. Ancak burada kanun koyucu infaz hâkimine tüm şartlar oluşmuş olsa bile bu infaz usulüne karar vermede takdir yetkisi tanımıştır.

Denetimli serbestlik af mıdır

Denetimli serbestlik nedir? Denetimli serbestlik bir af değildir. Bir af uygulaması olmayan bu sistem cezanın ertelenmesinin denetime tabi tutulmasını ifade etmektedir. Sistem; ceza adalet sisteminin önemli bir parçası, ceza adaletinin sağlanmasında bir yöntem ve aracı kurumdur.

Denetimli serbestlik nedir? Kapsamı dedir?

Denetimli serbestlik nedir? Denetimli serbestlik kapsamındaki bazı suçlar şöyle sıralanabilir:

 1. Hayata karşı suçlar olarak gruplandırılabilen kasten insan öldürme suçu, taksirle insan öldürme suçu, taksirle insan yaralama suçu, kasten insan yaralama suçu
 2. Cinsel suçlar olarak gruplandırılabilen reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, cinsel saldırı suçu, cinsel taciz suçu, müstehcenlik suçu, cinsel istismar suçu
 3. Malvarlığına karşı suçlar olarak gruplandırılabilen dolandırıcılık suçu, nitelikli dolandırıcılık suçu, hırsızlık suçu, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, yağma suçu, mala zarar verme suçu, güveni kötüye kullanma suçu, bedelsiz senedi kullanma suçu, karşılıksız yararlanma suçu
 4. Özel hayata ve şerefe karşı suçlar olarak gruplandırılabilen kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, hakaret suçu, kişisel verileri ele geçirme, yayma veya başkasına verme suçu, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, konuşmaların dinlenmesi veya kayda alınması suçu
 5. Malvarlığına karşı suçlar olarak gruplandırılabilen nitelikli dolandırıcılık suçu, yağma suçu, mala zarar verme suçu, hırsızlık suçu, güveni kötüye kullanma suçu, bedelsiz senedi kullanma suçu, uç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, dolandırıcılık suçu karşılıksız yararlanma suçu
 6. Hürriyete karşı suçlar olarak gruplandırılabilen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, cebir suçu, şantaj suçu, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, konut dokunulmazlığının ihlali suçu, tehdit suçu
 7. Kamu güvenine ve adliyeye karşı suçlar: mühürde sahtecilik suçu, açığa imzanın kötüye kullanılması suçu, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçu (firar suçu), resmi evrakta sahtecilik suçu, parada sahtecilik suçu, iftira suçu, özel belgede sahtecilik suçu, suç üstlenme suçu, suçluyu kayırma suçu, yalan tanıklık suçu, suçu bildirmeme suçu, ses veya görüntülerin kayda alınması suçu, suç delillerini yok etme, suç uydurma suçu, gizleme veya değiştirme suçu.
 8. Görevi yaptırmamak için direnme suçu, görevi kötüye kullanma suçu, sahte fatura ve vergi kaçakçılığı suçları, bilişim suçları, bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme ve değiştirme suçu, ihaleye fesat karıştırma suçu, imar kirliliği suçu, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu rüşvet suçu, zimmet suçu, irtikâp suçu.

671 sayılı KHK ile 1 yıllık süreden yararlanamayacak suçlar hangileridir

671 sayılı KHK ile sistemde önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Denetimli serbestlik, 1/7/2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda kural olarak 1 (bir) yıllık süre için uygulanan bir koşullu salıverilme biçimidir. Ancak 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan değişiklik uyarınca, 1 Temmuz 2016’dan önce işlenen bazı suçlar bakımından koşullu salıverme süresinin dolmasına ancak 2 (iki) yıl kala cezanın infazına başlanabileceği öngörülmüştür. 671 sayılı KHK ile öngörülen 1 (bir) yıllık süreden yararlanamayacak suç türleri de bulunmaktadır. Bu suç türleri bakından süre iki yıl olarak uygulanır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 1. TCK 81-82. maddelerinde yer alan kasten öldürme suçları
 2. Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları
 3. TCK 102, 103, 104, 105. maddelerinde düzenlenen cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar
 4. TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138. maddelerinde düzenlenen özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar
 5. TCK 188. maddesinde düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu
 6. İkinci kitap dördüncü kısım dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamına giren suçlar

bakımından 5275 sayılı CGTİHK’nin 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl” olarak belirtilen süre “iki yıl”, 107. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçte iki” olarak belirtilen oran “yarısı”, olarak uygulanır şeklinde değiştirilmiş olup belirtilen tarihe kadar işlenen suçlar için uygulanılacak olan mahkûmlar için ayrı bir rejim uygulanır.

Denetimli serbestlik kaç yıl olarak uygulanır

Denetimli serbestlik nedir? Cezası ertelenen hükümlü hakkında, 1 (bir) yıldan az, 3 (üç) yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz. Örneğin, 2 yıl hapis cezasına mahkûm olan hükümlünün cezası ertelenirse en az 2, en fazla 3 yıllık bir denetim süresi belirlenecektir. Bu durumda denetim süresinin üç yılı aşmamak koşuluyla hüküm olunan hapis cezasının süresinden fazla olabilmesi mümkündür.

Bu süreyi iyi halli geçiren hükümlü hakkındaki dosya kapanır. Denetimli serbestlik süresi suçun 1/7/2016 tarihinden önce ve sonra işlenmesine göre değişiklik göstermektedir.

1 Temmuz 2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda denetimli serbestlik kaç yıl

671 sayılı KHK ile Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Henüz cezaevine girmemiş hükümlü hakkında ceza miktarı ne olursa olsun bu kanun uygulanmaz. Hükümlünün “iyi halli” olup olmadığının tespiti amacıyla cezaevine girmesi gerekir.

1/7/2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda süre 1 yıldır. Bu süreyi iyi halli geçiren hükümlü hakkındaki dosya kapanır.

5275 sayılı CGTİHK’nin 105/A-1 fıkrasına göre 1/07/2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az kalan hükümlülerin yazılı talebi halinde cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmı Kanun uygulanarak infaz edilir.

671 sayılı KHK’ya göre 1/07/2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda bakından 18 ay hapis cezasına mahkûm edilen hükümlüler, uygulamadan yararlanabilirler. Ancak, 18 ay hapis cezası alan hükümlüler 31.12.2020 tarihinden sonra cezaevinde 6 ay geçirmek koşuluyla tahliye edilebilirler.

5275 sayılı CGTİHK’nin 105/A-3 fıkrasına göre 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın hükümlüler, koşullu salıverilme tarihlerine 2 yıl veya daha az kaldığı takdirde uygulamadan yararlanabilir.

5275 sayılı CGTİHK’nin 105/A-3 fıkrasına göre maruz kaldıkları ağır hastalık veya yaşlılık nedeniyle hayatlarını yalnız sürdüremeyecek durumda olanlar, koşullu salıverilmelerine 3 yıl veya daha az bir süre kaldığında tahliye olabilir.

1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen suçlarda denetimli serbestlik kaç yıl

671 sayılı KHK’nın 32/a fıkrasına göre ile 1/7/2016 tarihinden önce işlenen suçlarda süre 2 (iki) yıl olarak uygulanacaktır. Yine 671 sayılı KHK’nın 32/b fıkrasına göre ise süreli hapis cezalarına mahkûm olanlar cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Bu düzenlemelere göre 1/7/2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda 671 sayılı KHK hükümleri değil, 5275 sayılı CGTİHK’nin 105/A maddesinde yer alan eski infaz hükümleri geçerli olacaktır.

Denetimli serbestlik nedir? Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nde (5.03.2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete) yapılan değişikliklerle (7.9.2016 tarih ve R.G. 29824; 22.2.2017 tarihli ve R.G. 29987) açık cezaevine geçiş ve dolayısıyla Kanunun uygulaması değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle açık cezaevine geçiş ve cezanın 1/10’unu kapalı cezaevinde geçirme şartı getirilmiştir. Buna göre:

 1. 1/7/2016 tarihinden önce işlenip de 671 sayılı KHK’nin infaz rejimi kapsamında olan suçlardan 5 yıldan az ceza alanlar, en fazla 3 gün içinde iyi halli olduğu tespit edilince açık cezaevine geçiş ve diğer koşulları varsa derhal yararlanacaktır.
 2. 1/7/2016 tarihinden önce işlenip de 671 sayılı KHK’nin infaz rejimi kapsamında olan suçlardan 5 yıl veya daha fazla, fakat 10 yıldan az ceza alanlar 1 ay kapalı cezaevinde ve diğer kalan süreyi açık cezaevinde geçirmek şartıyla uygulamadan yararlanabilirler.
 3. 1/7/2016 tarihinden önce işlenip de 671 sayılı KHK’nin infaz rejimi kapsamında olan suçlardan 10 yıl veya daha fazla ceza alanlar, toplam cezalarının 1/10’unu mutlaka kapalı cezaevinde iyi halli geçirmek ve  kalan diğer süreyi açık cezaevinde geçirmek zorundadır.
Denetimli serbestlik nedir? Yeni denetimli serbestlik uygulaması nasıl yapılır, kaç yıl olarak uygulanır, imza ihlali durumunda ne olur? Af anlamı taşır mı?

Denetimli serbestlik nedir? Denetimli serbestlik şartları

5275 sayılı CGTİHK’nin 105/A maddesinde ceza infaz usulünün uygulanmasında bazı şartlar öngörülmüştür. Denetimli serbestlik şartları şöyledir:

Hükümlünün iyi halli olması şartı

Denetimli serbestlik kanunu hükümlerinden yararlanmak isteyen hükümlünün iyi halli olması gerekir. İyi hal durumu, cezaevi idaresi tarafından hazırlanan değerlendirme raporuna dayanılarak tespit edilir.

Denetimli serbestlik kanunundan yararlanmak için dilekçe verilmeli

Bu tedbir ancak talep halinde uygulanır. Hükümlünün, denetimli serbestlikten yararlanma talebini içeren denetimli serbestlikten yararlanma dilekçesini infaz hâkimliğine sunması gerekir.

Kanundan yararlanmak isteyen hükümlünün son 6 ayını açık cezaevinde geçirmiş olması şartı

Kanundan yararlanmak isteyen hükümlünün son 6 ayını açık cezaevinde geçirmiş olması şartı 5275 sayılı CGTİHK’nin geçici 4. maddesi değişikliği gereğince 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmayacaktır. 5275 sayılı CGTİHK’nin 105/A-1 fıkrasına göre bu tarihten sonra tahliye olmak isteyenlerin son 6 ayını açık cezaevinde geçirmiş olmaları gerekir.

Çocuk hükümlüler bakımından uygulama

Çocuk hükümlülerin kanundan yararlanabilmesi için toplam cezanın 1/5’ini çocuk eğitim evinde geçirmesi ve koşullu salıverilmeye 1 yıl kalması gerekir.

Denetimli serbestlik 3 yıl mıdır

Denetimli serbestlik nedir? Cezası ertelenen hükümlü hakkında, 1 (bir) yıldan az, 3 (üç) yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz. Örneğin, 2 yıl hapis cezasına mahkûm olan hükümlünün cezası ertelenirse en az 2, en fazla 3 yıllık bir denetim süresi belirlenecektir. Bu durumda denetim süresinin üç yılı aşmamak koşuluyla hüküm olunan hapis cezasının süresinden fazla olabilmesi mümkündür.

5237 sayılı TCK 51. maddesiyle, ceza infaz kurumu haline getirilip, sadece hapis cezasıyla sınırlı olarak kabul edilen ertelemede, maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkemece bir deneme süresinin belirlenmesi zorunlu olup, bu sürenin belirlenmemesi veya eksik belirlenmesi, denetim süresi, ertelemenin yasal sonucu olduğundan, aleyhe bozma yasağı kapsamında değerlendirilemez. Yine fıkrada mahkûm olunan hapis cezası süresinden az olmamak hususu da, hükmedilen bir yıldan fazla mahkûmiyetler için söz konusu olup, hapis cezası bir yıldan az olsa da denetim süresi hiçbir ahvalde bir yıldan az olamaz (Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 6.4.2010, K.4-71/76)

671 sayılı KHK ile uygulamada önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Denetimli serbestlik, 1/7/2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda kural olarak 1 yıl olarak uygulanacaktır. Ancak bunun bazı istisnaları vardır. 671 sayılı KHK’nın 32/a fıkrasına göre ile 1/7/2016 tarihinden önce işlenen suçlarda denetimli serbestlik süresi 2 yıl olarak uygulanacaktır. Yine 671 sayılı KHK’nın 32/b fıkrasına göre ise süreli hapis cezalarına mahkûm olanlar cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Bu düzenlemelere göre 1/7/2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda 671 sayılı KHK hükümleri değil, 5275 sayılı CGTİHK’nin 105/A maddesinde yer alan eski infaz hükümleri geçerli olacaktır.

Denetimli serbestlik nedir? Öngörülebilecek yükümlülükler nelerdir

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;

 1. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,
 2. Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,
 3. Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,
 4. Belirlenen programlara katılması

yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce karar verilir. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazı usulünün uygulanıp uygulanamayacağına infaz hâkimliği karar verirken hangi yükümlülüğün uygulanacağına Denetimli Serbestlik Müdürlüğü karar vermektedir.

5275 sayılı CGTİHK’nin 105/A-5 fıkrasına göre bu yükümlülüklerden birine karar verildikten sonra hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükler değiştirilebilir. Yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranan hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, CGTİHK’nin 107. (koşullu salıverme) ve 108. (mükerrirlere özgü infaz rejimi) maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir.

Denetimli serbestlik nedir? Yükümlülükler nasıl yerine getirilir

Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine karar verebileceği gibi denetim süresi içinde bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesine de karar verebilir. Bu yükümlülüklerin ne şekilde infaz edileceği Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin 67-71. maddelerinde düzenlenmiştir (Denetimli serbestlik nedir). .

Buna göre hapis cezası ertelenen hükümlünün denetim süresi içinde;

 1. Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine,
 2. Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
 3. On sekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine karar verilebilir.

Bu yükümlülüklere mahkemece karar verilmesi zorunlu değildir. Söz konusu yükümlülüklere karar verilmesi hâlinde hakkında yükümlülük kararı verilenlerin denetim sürelerini, kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak geçirmelerini, yerine getirilmesini gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla iş birliği içinde sağlamak görevi Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu gereğince oluşturulan denetimli serbestlik şube müdürlüklerine verilmiştir (Denetimli serbestlik nedir).

Denetimli serbestlik müdürlüğü / bürosu (Ankara)

5237 sayılı TCK 53 maddesinin (belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma) 5. ve 6. fıkralarına göre hükmedilen tedbirler, 5275 sayılı CGTİHK’nin 104. maddesine göre denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü ya da büroları tarafından yerine getirilir. Müdürlük / büro, Şefkat Mahallesi, Adli Tıp Yanı, Dr. Besim Ömer Cd. No:61 D:No:61, 06300 Keçiören/Ankara adresindedir.

Suçta tekerrür durumunda denetimli serbestlik

Denetimli serbestlik nedir? Tekerrür, bir suçtan mahkûm edilen kişinin mahkûmiyet kararının kesinleşmesinden itibaren belli süre içinde yeniden suç işlemesi durumudur. Tekerrür, işlenen ikinci suçun cezasını artıran değil ikinci suç için verilen cezanın infazı ve infaz sonrası bakımından tedbir niteliğinde sonuçları olan bir yaptırım türüdür. Böylece tekerrür cezanın ve infazın bireyselleştirilmesini sağlayan bir suç politikası aracı olarak düşünülmüştür. Tekerrür bir güvenlik tedbiridir. Kanuna göre mükerrir suçlular için cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanacaktır.

TCK 58/6 fıkrasına göre mükerrirler infazdan sonra denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulur. TCK 58/7 fıkrasına göre mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra bu tedbirinin uygulanacağı belirtilir. TCK 58/8 fıkrasına göre mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile  tedbirin uygulanması, Kanunda gösterilen şekilde yapılır (Denetimli serbestlik nedir). .

Denetimli serbestlik nedir? Adli kontrol uygulaması

Adli kontrol tedbiri Yönetmelik’in şüpheli veya sanığın tutuklanması yerine bir veya birden fazla yükümlülüğe tâbi tutularak, toplum içinde denetimini öngören bir koruma tedbiri olarak tanımlanmıştır. Adli kontrol talebi tutuklama kararı kadar önemli bir karar olup, hem soruşturma aşamasında hem de iddianame düzenlendikten sonra kovuşturma aşamasında istenilmesi mümkün olan bir koruma tedbiri olup soruşturma evresinde sulh ceza hâkimliğinden, iddianame düzenlendikten sonra kovuşturma evresinde ise davaya bakmakla yetkili ve görevli olan yargı merciince tali ceza muhakemesi yapılarak karar verilecektir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması sonrası verilen denetimli serbestlik kararı

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi CMK 231 maddesi ile Çocuk Koruma Kanunu’nun 23. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre sanığa verilen cezanın iki yıl ve daha az hapis cezası ya da adli para cezası olması durumunda mahkemece sanık hakkında hiçbir hukuki sonuç doğurmayan Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir. Bu tedbire hükmedilen sanığın on gün içerisinde müdürlüğe başvurması istenir.

Elektronik kelepçe ile takip yöntemiyle denetimli serbestlik

Elektronik kelepçe olarak tabir edilen bu uygulama konutunu terk etmekten, belirli bir yerleşim yerini terk etmekten ve belirli yerlere gitmekten yasaklananlar hakkında uygulama alanı bulabilmektedir. Denetimli serbestlik yasasının 15. maddesine (ayrıca bkz: Yönetmelik, md. 105) göre tedbir altındaki kişilerin denetimleri, elektronik cihazlar kullanılarak yerine getirilebilmektedir. Türk denetimli serbestlik hizmetlerinde bu cihazların etkin kullanılabilmesi amacıyla 20 Ocak 2013 tarihinde Daire Başkanlığı bünyesinde İzleme Merkezi kurulmuştur.

Denetimli serbestlik adli sicil / sabıka kaydına kaydedilir mi?

Denetimli serbestlik kararı adli sicile kaydedilir. Adli sicil kaydının silinmesi, belli koşulların gerçekleşmesi halinde mümkündür. Uygulamadan yararlanan hükümlünün tahliye tarihi ve cezasının ne zaman infaz edildiği adli sicile (sabıka kaydına) kaydedilir.

Denetimli serbestlik nedir? Adli sicilden/sabıka kaydından silinebilir mi

Adli Sicil Kanunu’nda yer alan şartların gerçekleşmesi halinde, hükümlü hakkında verilen denetimli serbestlik tedbiri adli sicil / sabıka kaydından silinebilir.

Bu yazımızda sizlere denetimli serbestlik nedir? denetimli serbestlik ne demek? denetimli serbestlik 3 yıl mıdır? sorusunun yanıtını kısaca vermeye çalıştık.

Son yazılar

İlgili Yazılar