Ana Sayfa Bireysel Başvuru Kimler Bireysel Başvuruda Bulunabilir (AYM-Kişi Bakımından Yetki)? Kimler Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilir? (Kişi bakımından yetki)

Kimler Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilir? (Kişi bakımından yetki)

-

Kimler Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilir? (Kişi bakımından yetki)

Kimler bireysel başvuru yapabilir? Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulunabilmek için öncelikle kimler bireysel başvuru yapabilir sorusunun cevaplanması gerekir. Bireysel başvuru yolunun katı şekil kurallarına tabi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kimlerin bireysel başvuru yapabileceğinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır.

Kimler bireysel başvuru yapabilir? Anayasa’nın 148(3) ve 6216 sayılı Kanun’un 45(1) fıkrasına göre gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine bireysel başvuruhakkı tanınmıştır. Özel hukuk tüzel kişileri, örgütlenme özgürlüğü ya da hak arama özgürlüğü bağlamında sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek bireysel başvuruda bulunabilir. Özel hukuk tüzel kişilerinin kendi üyelerinin haklarını savunmak amacıyla başvuruda bulunmaları mümkün değildir. Kamu gücü ayrıcalıklarını kullanan kamu tüzel kişilerinin ise bireysel başvuru hakkı bulunmamaktadır.

Bu kişiler, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden Sözleşme ve Sözleşme’ye ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunabilirler.

Kimler bireysel başvuru yapabilir

Kimler bireysel başvuru yapabilir sorusu ile ilgili olarak Anayasa ve 6216 sayılı Kanun’da önemli düzenlemeler yer almaktadır. Anayasa’nın 148. maddesi ve 6216 sayılı Kanun’un 45(1) fıkrasına göre “herkes”in bireysel başvuru hakkı bulunmaktadır. Ancak “herkes” kavramının “fiil ehliyeti” veya “taraf ehliyeti” kavramı gibi potansiyel olarak başvuru yapabilme yeteneği şeklinde anlaşılması gerekir.

AYM, bireysel başvuru yolunu, bireylerin maruz kaldığı temel hak ihlallerinin tespit edildiği ve tespit edilen ihlalin ortadan kaldırılması için etkin araçları içeren bir anayasal güvence olarak tanımlamaktadır (Umut Oran, B. No: 2014/18926, 22/1/2015, §13). Bu nedenle, AYM’nin soyut norm denetimi fonksiyonundan ayrı olarak, bireysel başvuru sistemi kapsamında, öncelikle somut olarak bir hak ihlalinin tespit edilebilmesi, hak ihlali ile belli bir kişinin bağlantısının kurulabilmesi gerekir.

Bu anlamda, “herkes” kavramını toplumda yaşayan her bir bireyin, toplumun her bireyini etkilediği ileri sürülebilecek uygulamalar ile ilgili başvuru yapabilmesine olanak tanındığı şeklinde anlamamak gerekir.

Nitekim Mahmut Tanal ve diğerleri başvurusunda AYM, genel anlamda yolsuzlukların yeterince soruşturulmadığı iddiasını incelemiştir. AYM, yürütülen soruşturmayla doğrudan ve kişisel ilgisini, başvuruya konu kamu gücü işleminin kendisi bakımından nasıl bir somut etki oluşturduğunu ve kişisel olarak bu işlemlerden nasıl etkilendiğini ortaya koymadığı gerekçeleriyle başvuruyu kişi yönünden yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez bulmuştur (Mahmut Tanal ve diğerleri, [GK], 2014/18803, 10/12/2014, § 35).

Bireysel başvuru yapabilecek kişilerde aranan üç koşul

6216 sayılı Kanun’un bireysel başvuru hakkına sahip olanlar başlıklı 46. maddesinde kimlerin bireysel başvuru yapabileceği konusunda daha özel açıklamalar yapılmıştır. 6216 sayılı Kanun’un 46(1) fıkrasından, bir kişinin AYM’ye bireysel başvuruda bulunabilmesi için üç temel ön koşulun birlikte arandığı anlaşılmaktadır. Buna göre başvuruya konu edilen ve ihlale yol açtığı ileri sürülen kamu gücü eylem, işlem ya da ihmalinden dolayı başvurucunun;

Bireysel başvuruda bulunabilecek kişilerle ilgili temel düzenlemeler

Kimler bireysel başvuru yapabilir sorusuna cevap verebilmemiz açısından, bu konuya ilişkin düzenlemelere de göz atılması gerekir. Bu düzenlemeler temel olarak Anayasa ve 6216 sayılı Kanun’da yer almaktadır.

Anayasa’nın 148(3) fıkrası:

“Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir…”

6216 sayılı Kanun’un 45(1) fıkrası:

“Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.”

6216 sayılı Kanun’un 46. maddesi:

“(1) Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir.
(2) Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Özel hukuk tüzel kişileri sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilir.
(3) Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak yabancılar bireysel başvuru yapamaz.”

6216 sayılı Kanun’un 48(1) fıkrası:

“Bireysel başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı verilebilmesi için 45 ila 47 nci maddelerde öngörülen şartların taşınması gerekir.”

Mağdur statüsü

Anayasa ve 6216 sayılı Kanun’un hükümlerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Sözleşme) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadıyla sıkı bir bağı bulunmaktadır. Sözleşme ile 6216 sayılı Kanun’un organik bağının ilk görünümü, bireysel başvuru ehliyeti açısından ortaya çıkmaktadır. Bireysel başvuru ehliyeti bakımından “mağdur” kavramına 6216 sayılı Kanun’da açıkça yer verilmemiş olmasına rağmen bu kavramın Sözleşme’nin 34. maddesi ve AİHM içtihadı paralelinde yorumlanarak iç hukukumuza aktarılması yoluna gidilmiştir.

Usul hukukumuzda yer bulan, menfaat ve ehliyet kurallarının, bireysel başvuru ehliyeti açısından önemi bulunmaktadır. Ancak bireysel başvuru sisteminde dava ehliyetini ifade eden “mağdur” kavramı, bu kurallardan bağımsız olarak yorumlanmaktadır.

Yabancıların durumu

6216 sayılı Kanun’un 46(3) fıkrasında bireysel başvuru yolu ehliyeti yönünden, yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklar bağlamında yabancıların başvuru yapabilme yetenekleri sınırlandırmıştır. Bu nedenle bu haklar yönünden yabancılar, “herkes” kavramının dışında tutulmuştur (bkz: K.A (2), B. No: 2014/13044, 11/11/2015). Örneğin salt Türk vatandaşlarına tanınmış olan seçme ve seçilme hakkı ile ilgili konularda yabancılarca yapılan başvurular reddedilir.

Yabancılar yönünden bireysel başvuru hakkı sadece yabancılara tanınan haklarla sınırlı olarak kabul edilmiştir. Örneğin yaşam hakkı ya da işkence ve insanlık dışı muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla yabancıların AYM’ye başvurmaları mümkündür. Diğer taraftan toplantı ve gösteri yürüyüşü, yerleşme ve seyahat özgürlüğü gibi yabancılara sınırlı olarak tanınan haklar yönünden ise ancak hukukun kendilerine tanıdığı sınırlar çerçevesinde bireysel başvuruda bulunabilirler.

Kamu tüzel kişilerinin mağdurluk statüsü

Bireysel başvuru yolu, temel olarak kamu gücünün kullanımdan kaynaklanan hak ihlallerinin tespiti ve bu ihlallerin giderilmesine yönelik bir sistemdir. Bu bakımdan kamu tüzel kişiliklerinin, kamu gücünün kullanımının “mağdur”u olarak başvuru yapabilmelerine olanak yoktur. 6216 sayılı Kanun’un 46(3) fıkrasında yer alan bu düzenleme uyarınca, kamu tüzel kişilerinin bireysel başvuruları kişi yönünden yetkisizlik gerekçesiyle kabul edilemez bulunmaktadır.

Bireysel başvuru sisteminde taraf olabilme yeteneğinin, güncel mevzuatta öngörülen menfaat ve ehliyet kuralları ile bağı tamamen kesilmemiştir. Ancak bireysel başvuru bakımından taraf kavramının, bu kuralları aşan, zaman zaman da bu kurallarla örtüşen yönleri bulunmaktadır.

Bu konuda şu makalelere göz atmanızı tavsiye ederiz

Kimler bireysel başvuru yapabilir? AYM’ye bireysel başvuruda bulunabilmek için öncelikle kimler bireysel başvuru yapabilir sorusunun cevaplanması gerekir. Bireysel başvuru yolunun katı şekil kurallarına tabi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kimlerin bireysel başvuru yapabileceğinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır.

Bireysel Başvuruhttp://www.bireyselbasvuru.com.tr
Ceza hukuku avukat, idare hukuku avukat, gayrimenkul hukuku avukat, icra iflas hukuku avukat, vergi hukuku avukat, tazminat hukuku avukat, medeni hukuk avukat, ticaret hukuku avukat, borçlar hukuku avukat, iş hukuku avukat, fikir ve sanat eserleri hukuku, eşya hukuku, miras hukuku, aile hukuku, insan hakları hukuku, bireysel başvuru avukat.

Son yazılar

Adli kontrol itiraz dilekçesi örneği

Adli kontrol itiraz dilekçesi Adli kontrol itiraz dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır. Adli kontrole itiraz edilebilir mi? CMK...

Sanık ne demek (CMK 2) Sanık hakları nelerdir?

Sanık ne demek? CMK sanık hakları nelerdir? Sanık müdafii nedir? Sanık beyanı nedir? Kime sanık denir? Şüpheden sanık yararlanır ne demek?
Sanık ne demek (CMK 2) Sanık ne demek? Sanık kavramı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 2. maddesinde...

Şüpheli (CMK 2) ne demek? Şüpheli hakları nelerdir?

Şüpheli ne demek? Basit şüphe, makul şüphe, kuvvetli şüphe, yeterli şüphe nedir? Suç şüphelisi, suç şüphesi, şüpheli hakları nelerdir?
Şüpheli ne demek (CMK 2). Şüpheli kime denir Şüpheli ne demek? Şüpheli kavramı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nın...

Adli kontrol (CMK 109) nedir?

Adli kontrol nedir Adli kontrol kararına itiraz nasıl yapılır Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi nasıl yazılır Adli kontrol süresine kadar Adli kontrol kararının kaldırılması kararına itiraz nasıl yapılır
Adli kontrol nedir (CMK 109) Adli kontrol nedir? Adli kontrol, suç işlediği iddia olunan, suç işlediğine dair hakkında...

İddianame nedir (CMK 170-174)

İddianame Nedir? Örnekler ve iade sebepleri nelerdir? İddianamenin iadesine itiraz nedenleri ve şartları nelerdir? İddianame nasıl hazırlanır ve yazılır?
iddianame nedir (CMK 170-174) İddianame nedir? İddianame, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 170/2 fıkrasına göre soruşturma evresi sonunda toplanan...

En çok okunanlar

Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz

Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz
Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz. Anayasa Mahkemesi...

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7) konusunda AİHM kararı

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7) konusunda AİHM kararı
Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7) konusunda AİHM kararı AİHM, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek...

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir?

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir?
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir? Bireysel başvurunun tanımı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru, temel hak ve...

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir (konu bakımından yetki)?

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir?
Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar hakkında kısa bilgiler. Bireysel başvuruya konu edilebilecek haklar nelerdir? Hangi...

Su kirliliğinin çevresel etkileri konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır

Su kirliliğinin çevresel etkileri konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır
Su kirliliğinin çevresel etkileri konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır Su kirliliğinin çevresel etkileri yaşam alanlarımız ve toplum sağlığı...