Ana Sayfa AYM Kararları Kolluğun orantısız güç kullanımının cezasız bırakılması hak ihlalidir

Kolluğun orantısız güç kullanımının cezasız bırakılması hak ihlalidir

Siyasetçiye yönelik eleştiri nedeniyle tazminat ifade özgürlüğünü ihlal eder

Siyasetçiye yönelik eleştiri (Melih Gökçek) nedeniyle başvurucunun tazminat ödemesine hükmedilmesi ifade özgürlüğünü ihlal eder Siyasetçiye yönelik eleştiri nedeniyle tazminata hükmedilmesi...

AYM cezaevinde intihar başvurusunda ihlal kararı verdi

AYM cezaevinde intihar başvurusunda ihlal kararı verdi AYM cezaevinde intihar konusunda hakkında ihlal kararı verdi (AYM cezaevinde intihar: AYM kararına buradan ulaşabilirsiniz). Cezaevinde intihar başvurusunun...

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7)

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7) konusunda AİHM kararıAİHM, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçuna ilişkin...

İstinaf mahkemesi kararına itiraz nasıl ve nereye yapılır?

İstinaf mahkemesi kararına itirazİstinaf mahkemesi kararına itiraz nasıl ve nereye yapılır? Bu yazımızda istinaf mahkemesi kararlarına itiraz usulü...

Malpraktis nedir? Malpraktis davaları ve doktor sorumluluğu

Malpraktis nedir? Malpraktis ve komplikasyon farkı nedir?Malpraktis nedir? Çeşitli vesilelerle sıklıkla duyduğumuz tıbbi "malpraktis nedir" sorusunu; malpraktis örnekleri,...

İkametgah nedir?

İkametgah nedirİkametgah nedir? İkametgah (yerleşim yeri), bir kimsenin oturmakta olduğu, iş ve aile ilişkilerinin merkezi olan yerdir. İkametgah, (yerleşim...

Hukuk istinaf dilekçesi örneği. Hukuk mahkemesi istinaf dilekçesi

Hukuk istinaf dilekçesi örneğiHukuk istinaf dilekçesi örneği aşağıdadır. Hukuk mahkemesi tarafından verilen kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız dilekçe ile...

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi ne kadarAnayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi kural olarak 30 gündür. Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru...

Orantısız güç kullanımının cezasız bırakılması hak ihlalidir

Kolluğun orantısız güç kullanımının cezasız bırakılması hak ihlalidir. Anayasa Mahkemesi (AYM) Elif Aydın Dost (B. No: 2014/19954, 12/6/2018) bireysel başvurusunda kolluğun orantısız güç kullanımının cezasız bırakılması sonucunda insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine karar verdi. (karar ilişkin basın duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz).

Üniversite harçlarını protesto ederken kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle parmağı kırılan başvurucu Adli Tıp Kurumundan rapor almıştır. Başvurucu sorumlular hakkında Cumhuriyet başsavcılığına şikâyette bulunmuştur. Başsavcılık tarafından aşırı güç kullanan kolluk görevlisi hakkında kamu davası açılmıştır.

Kolluk görevlisi hakkında verilen mahkûmiyet kararı temyiz incelemesi sonucunda bozulmuştur. Bozma sonrası yapılan yargılamada mahkeme sanığın kasten yaralama suçundan cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar vermiştir.

Başvurucu, verilen HAGB kararı üzerine kolluğun orantısız güç kullanımının cezasız bırakılması nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiğinden şikayetçi olmuştur.

Kolluğun orantısız güç kullanımının cezasız bırakılması konusuna AYM’nin yaklaşımı

İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ve Anayasa

Anayasa’nın “Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı” başlıklı 17. maddesinin 1. ve 3. fıkraları şöyledir:

“Herkes, … maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.”

Güç kullanımı ve devletin negatif yükümlülüğü

İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağına ilişkin şikâyetlerin incelenmesinin devletin negatif ve pozitif yükümlülükleri dikkate alınarak maddi ve usul boyutları bakımından ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir.

Devletin negatif yükümlülüğü, bireyleri işkence ya da insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye ya da cezaya tabi tutmama sorumluluğunu içerir.

Güç kullanımı ve devletin pozitif yükümlülüğü

Pozitif yükümlülük hem bireyleri bu tür muamelelerden korumayı (önleyici yükümlülük) hem de etkili bir soruşturma yoluyla sorumluların tespiti ve cezalandırılmasını (soruşturma yükümlülüğü) içermektedir.  İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi boyutu, negatif yükümlülük ile önleyici yükümlülüğü kapsamakta; pozitif yükümlülüğün iki unsurundan biri olan soruşturma yükümlülüğü ise usul boyutunu oluşturmaktadır.

İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı

Derece mahkemelerinin yaptığı tespite göre olayda başvurucunun kendisine karşı zor kullanılmasını gerektirecek herhangi bir eyleminin de bulunmadığı anlaşılmıştır.

Devletin negatif yükümlülüğüne aykırı eylem nedeniyle yapılan yargılama sonucunda sanık A.Y. hakkında kasten yaralama suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verilmiş ve HAGB’ye karar verilmiştir. Mahkeme tarafından verilen bu cezanın maruz kaldığı kötü muamele nedeniyle başvurucu açısından giderim sağlayabilecek nitelikte olup olmadığının belirlenmesi amacıyla eylemin Anayasa‘nın 17(3) fıkrasında sayılan kötü muamele türlerinden işkence, eziyet ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasaklarından hangisi kapsamında kaldığının, başka bir ifadeyle eylemin vasfının tespit edilmesi gerekir.

HAGB kararı yeterli bir telafi imkânı sağlamamıştır

Başvurucunun maruz kaldığı insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele nedeniyle kamu görevlisi olan sanık hakkında verilen HAGB kararı yeterli giderim sağlamamıştır. A.Y.nin eyleminden dolayı hakkında disiplin yönünden işlem yapıldığına ilişkin başvuru dosyasına herhangi bir verinin yansımadığı dikkate alındığında olayda başvurucunun mağdur sıfatının ortadan kalktığından bahsedilmesine olanak bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

HAGB yeterli telafi imkanı sağlamadığından başvurucunun mağduriyeti devam etmektedir

Derece mahkemeleri kararlarıyla devletin negatif yükümlülüğüne aykırı olacak şekilde başvurucunun parmağının kırıldığı tespit edilmiştir. Ancak sanığın bu eylemi nedeniyle herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığı anlaşıldığından başvurucunun mağdur statüsünün devam ettiği kabul edilmelidir.

Bu nedenlerle kolluğun orantısız güç kullanımının cezasız bırakılması sonucunda insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi boyutunun ihlal edildiğine karar verilmiştir.

İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ve usul işlemleri

Anayasa’nın 17. maddesinin amacı, kişinin maddi ve manevi varlığına ilişkin bir ölüm ya da yaralama olayında mevzuat hükümlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını ve sorumluların tespit edilerek hesap vermelerini sağlamaktır. Bu bir sonuç yükümlülüğü olmayıp uygun araçların kullanılması yükümlülüğüdür. Dolayısıyla bu kapsamda açılmış olan tüm davaların mahkûmiyetle ya da belirli bir ceza kararıyla sonuçlanması zorunluluğu bulunmamaktadır (Cezmi Demir ve diğerleri, § 127). Ancak usul yükümlülüğünün bir unsuru olarak tespit edilen sorumlulara fiilleriyle orantılı cezalar verilmeli ve mağdur açısından uygun giderim sağlanmalıdır (Şenol Gürkan, B. No: 2013/2438, 9/9/2015, § 105).

HAGB kararı nedeniyle failin fiiliyle orantılı bir ceza alma koşulu sağlanamamıştır

Olayda, ceza verilmesine rağmen HAGB kararı nedeniyle failin fiiliyle orantılı bir ceza alma koşulu sağlanamamıştır. Ayrıca sanıkla ilgili disiplin yönünden de işlem yapılmadığı için başvurucunun mağduriyeti giderilmemiştir.

Cezasızlık ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı

Cezasızlık, işlenen bir suçun somut olarak cezasız kalmasını ifade etmektedir. Cezasızlık; işkence ve kötü muamele fiillerine yönelik olarak sorumluların adalet önüne çıkarılmaması, işledikleri suçla orantılı bir biçimde cezalandırılmaması veya mahkûm edildikleri cezanın infazının sağlanmaması şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Cezasızlığın önlenmesi durumunda bir yandan mağdurlar açısından gerekli giderim sağlanırken bir yandan yeni ihlallerin gerçekleşmesini engelleyecek caydırıcı bir etki ortaya çıkması mümkün olacaktır (Süleyman Deveci, B. No: 2013/3017, 16/12/2015).

İşlenen suç ile verilen cezalar arasında orantısızlık olması ya da hiç ceza verilmemesi durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayabilecek caydırıcı bir etki ortaya koymaktan oldukça uzak kalınmakta, kişilerin fiziksel ve ruhsal bütünlüklerinin idari ve yasal mevzuat aracılığıyla korunması hususundaki pozitif yükümlülüğün yerine getirilememesi sonucu doğmaktadır (Süleyman Deveci, § 102).

HAGB uygulaması kolluğun orantısız güç kullanımının cezasız bırakılması sonucunu ortaya çıkarmıştır

İlk derece mahkemesinin sanık A.Y. hakkında verdiği 11 ay 20 gün hapis cezasına ilişkin HAGB kararı sonucunda sanığın deneme süresi içinde suç işlememesi hâlinde bu ceza hiç olmamış sayılarak adli ve memuriyet siciline yansımayacaktır. Verilen bu karar cezanın infazının ertelenmesinden daha güçlü bir etkiye sahiptir ve sanığın cezadan muaf tutulması ile sonuçlanmaktadır.

Ulaşılan bu sonucun bu tür olaylara karışan kamu görevlilerine hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimini uyandırdığı ve bu tür fillere eğilimi olan görevlileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerini de zedeleyebileceği açıktır.

Fiili işleyenlere ceza verilmemesi caydırıcılığı azaltır

Fiili işleyenlere ceza verilmemesi bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayacak caydırıcılığı azaltmakta, kişilerin fiziksel ve ruhsal bütünlüklerinin korunması hususundaki pozitif yükümlülüğün yerine getirilememesi sonucunu doğurmaktadır.

Bu nedenlerle kolluğun orantısız güç kullanımının cezasız bırakılması sonucunda insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Elif Aydın Dost (B. No: 2014/19954, 12/6/2018) bireysel başvurusunda kolluğun orantısız güç kullanımının cezasız bırakılması sonucunda insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine karar verdi (polisin zor kullanma yetkisi, jandarma zor kullanma yetkisi).

Son yazılar

İlgili Yazılar