Ceza Hukuku Kovuşturmaya yer olmadığı kararı (CMK 172-KYOK)

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı (CMK 172-KYOK)

Tavsiyeler

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

Menfi tespit davası (İİK 72) nedir?

Menfi tespit davası nedir? (İİK 72) Menfi tespit davası, icra takibinden önce ya da takip sırasında borçlu olmadığını ispat için...

Vesayet Nedir? Vesayet Davası ve Vasi Tayini/Atanması Şartları

Vesayet nedir Vesayet, 4721 sayılı Medeni Kanun’da (TMK)düzenlenmiş olan belirli özelliklere sahip ergin kişilerin ya da velayet altına alınmamış olan...

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme (TCK 35-36)

Ceza hukukunda suça teşebbüs nedir (TCK 34) Ceza hukukunda suça teşebbüs işlenmesi kastedilen ve elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başlanan...

Haksız tahrik (TCK 29)

Haksız tahrik nedir (TCK 29) Haksız tahrik haksız bir fiilin kişide meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındayken bir...

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı ne demek (CMK 172)

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı ne demek (KYOK)? Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 172/1 maddesine göre Cumhuriyet savcısınca, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinde verilen karara kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK) denir. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı tabiri mülga CMUK’ta yer alan bir takipsizlik kararı ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

CMK 172/1 maddesine göre karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış olan ya da sorgulanmış olan şüpheliye bildirilir. Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.

Bu kararla soruşturma sonlanmış olur.

CMK 172/2 maddesine göre karar verildikten sonra, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu konuda sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı hangi hallerde verilir

Kovuşturmaya yer olmadığı kararının hangi hallerde verileceği CMK 171-172 maddelerinde belirlenmiştir.

Savcı hangi durumlarda kovuşturmaya yer olmadığına karar verir

Savcının kovuşturmaya yer olmadığına karar verilebileceği durumlar özetle şöyle sıralanabilir:

  • Kamu davasını açmada takdir yetkisi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (CMK 171) ,
  • Kamu davasının açılması için:
    • Yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi,
    • Kovuşturma olanağının bulunmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (CMK 172).

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz (CMK 173)

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edilebilir mi? Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz CMK 173/1 maddesinde düzenlenmiştir. Suçtan zarar gören, takipsizlik kararına bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görürse bunu açıkça belirterek Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulunabilir. Kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder. İtiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir (CMK 173/3).

Eğer sulh ceza hâkimliği istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderir.

İtirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası açılabilmesi için CMK 172/2 madde uygulanır.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı itiraz süresi

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresi ne kadar? Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar itiraz süresi CMK 173/1 maddesinde düzenlenmiştir. Suçtan zarar gören, takipsizlik kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş (15) gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz dilekçesi nereye verilir

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz dilekçesi nereye verilir? İtiraz dilekçesi CMK 173/1 maddesine göre kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine verilir.

İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK) sonrasında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilir mi? Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, ulusal hukuktaki başvuru yollarının tüketilmesinden sonra gidilebilecek bir hak arama yoludur. Karar kesinleştikten sonra AYM’ye bireysel başvuru yapılabilir.

KYOK üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapılabilir mi? AYM’ye yapılan bireysel başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde AİHM’e başvurulabilir. Karar kesinleştikten sonra AİHM’e başvuru yapılabilir.

CMK 173/3 maddesine göre kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK kararı) etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin AİHM’in kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi veya bu karar aleyhine AİHM’e yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren üç (3) ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı hangi hallerde verilir? Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz nasıl yapılır? Kovuşturmaya yer olmadığı kararı ne demek? KYOK-CMK 172. madde.

Son yazılar

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

İlgili Yazılar