Ana Sayfa Hukuk Mal bildirimi formu nasıl doldurulur? Mal bildirim beyannamesi doldurma

Mal bildirimi formu nasıl doldurulur? Mal bildirim beyannamesi doldurma

Kamuda başörtüsü serbestliği ve din özgürlüğü hakkında AYM kararı

Kamuda başörtüsü serbestliği ve din özgürlüğü hakkında AYM kararı Anayasa Mahkemesi (AYM) kamuda başörtüsü serbestliği ve din özgürlüğü hakkında güncel...

Şeriata dayalı bir devlet kurmayı amaçlayan vakfın kapatılması hukukidir

Şeriata dayalı bir devlet kurmayı amaçlayan vakfın kapatılması hukukidir Şeriata dayalı bir devlet kurmayı amaçlayan vakfın kapatılması konusunda AİHM güncel...

Mahkemeye erişim hakkı konusunda AİHM Büyük Daire kararı

AİHM, mahkemeye erişim hakkı ile ilgili yeni ve önemli bir karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Zubac/Hırvatistan (B. No:...

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi örneği

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesiAdli kontrol adres değişikliği dilekçesi örneği aşağıdadır. Adli kontrol tedbiri gereğince adresinizi beyan etmeniz ve...

Şahin Alpay hakkında AYM tarafından verilen ikinci ihlal kararı

Şahin Alpay hakkında AYM tarafından verilen ikinci ihlal kararının basın duyurusu Şahin Alpay hakkında AYM tarafından verilen ikinci ihlal kararı...

Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkına AİHM’in yaklaşımı

AİHM'in aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkına yaklaşımı Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı ile ilgili...

Soruşturma dosyası nedir. Soruşturma dosyası inceleme dilekçesi

Soruşturma dosyası nedir?Soruşturma dosyası inceleme dilekçesi örneği aşağıdadır. Şüphelinin veya müdafiinin (avukatının) soruşturma dosyasında yer alan belge, bilgi...

Memurluğa girişte cinsiyet ayrımcılığı hak ihlalidir

Memurluğa girişte cinsiyet ayrımcılığı hak ihlalidir Memurluğa girişte cinsiyet ayrımcılığı hak ihlalidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Hülya Ebru Demirel/Türkiye...

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Mal bildirimi formu nasıl doldurulur? Bu yazımızda mal bildirimi doldurma konusunda merak edilen tüm konular hakkında detaylı bilgiler vermeye çalışacağız. Mal bildirimi formu doldurulurken nelere dikkat edilmelidir? Mal bildirimi formu hazırlanırken hangi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır?

Mal bildirimi konusu, iki ana mevzuatta düzenlenmiştir. Bunlar; 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanun (Mal Bildirimi Kanunu) ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik’tir (Mal Bildirimi Yönetmeliği). Mal bildirimi formu da bu düzenlemelere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Mal bildirimi formu neden doldurulmak zorundadır? Kurumlarca mal bildirimi formu alınmasındaki amaç, kamu personelinin rüşvet ve benzeri suçları işlemelerinin önüne geçilmesi ve yolsuzlukla mücadele edilerek haksız kazanç elde etmelerinin engellenmesidir. Mal Bildirimi Yönetmeliği’nin 2. maddesinde haksız kazanç;

“Mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar”

olarak tanımlanmıştır.

Mal bildirimi formu nereye verilir?

Mal bildirimi beyannamesinin hangi makama verileceği 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanunu’nun 8. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin mal bildirimi formunu özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merciiye vermeleri gerekir. İşçilerin mal bildiriminde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Mal bildirimi formunda neler yer almalıdır?

Mal bildirimi formu hangi unsurları içermelidir?

Bu konu 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenmiştir. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin, kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınmaz malları ile kamu görevlisine yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, birinci derece devlet memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu oluşturur.

Net aylık, brüt maaş üzerinden yapılacak olan tüm kesintilerin (SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi vb.) yapılması sonucu ortaya çıkan, çalışanın eline geçen tutardır. Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise genel idare hizmetleri sınıfında, birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki mal, hak, gelir, alacak ve borçlarındaki değişiklikleri mal bildirimi formu ile bildirmek zorundadırlar.

Genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dâhil net aylık miktarı, aylıklara uygulanan katsayının belirlenmesini müteakip Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmektedir.

Mal bildirimi formu doldurmakla yükümlü olan memur ve kamu görevlisi kendisine, eşine ve velayeti altında bulunan çocuklarına ait olan alacakları ile ilgili net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarındaki alacakları konusunda bildirimde bulunmak zorundadır. Alacaklar, beyan tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle mal bildirimi formuna yazılır.

Borçlar, beyan tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle bildirime konu edilir. Mal bildiriminde bulunmakla yükümlü olan memur ve kamu görevlisi kendisine, eşine ve velayeti altında bulunan çocuklarına ait olan borçları ile ilgili net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarında ki borçlar ile ilgili bildirimde bulunmak zorundadır.

Mal bildirim beyannamesinde hangi unsurlar yer almalıdır?

Mal bildirimi formu hangi unsurları kapsamalıdır? Mal bildiriminde bulunmakla yükümlü kişi kendisine, eşine ve velayeti altında bulunan çocuklarına ait mevcut varlıkları ile ilgili de bildirimde bulunmak zorundadır. Mal bildirimi formu doldurulurken aşağıdaki varlıkların forma yazılması gerekir:

 • Taşınmaz Mallar (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dâhil): Taşınmaz mal (gayrimenkul); yerinde sabit olan bir yerden başka bir yere içeriğinde değişiklik olmadan götürülemeyen maddi mallardır. Taşınmaz mallar toprak (arazi), tapu kütüğüne bağımsız ve sürekli olarak ayrıca yazılması gerekli olan haklar ve madenlerdir. Örneğin; bina, ev, apartman dairesi, kat mülkiyeti, villa, büro, arsa, yapı kooperatifleri ve bunlara ait hisseler taşınmaz maldır.
 • Para ve Para Hükmündeki Kıymetli Kâğıtlar: Mal bildiriminde bulunmakla yükümlü olan kişi kendisine, eşine ve velayeti altında bulunan çocuklarına ait olan para ve para hükmündeki kıymetli kâğıtlarla ilgili net aylık tutarının beş katından fazla değerdekileri beyan etmelidir.
 • Hisse Senedi ve Tahviller
 • Altın ve Mücevherat
 • Kara, Deniz ve Hava Taşıt Araçları
 • Ziraat Makineleri
 • İnşaat ve iş Makineleri
 • Hayvanlar
 • Koleksiyon: Hatıra para, fotoğraf, saat, eski para vs. bildirilmesi gereken koleksiyonlar olarak kabul edilir.
 • Ev Eşyaları: Bildirime konu edilmesi gerekli ev eşyaları; antika eşyalar, kıymetli elektronik cihazlar ve tablolardır.
 • Diğer Taşınır Mallar: Ateşli silah, kılıç, kamera, fotoğraf makinesi, telefon, tablet vs. diğer taşınır mallara örnektir.
 • Haklar: Mal Bildirimine konu haklar; ihtira beratı, patent ve telif haklarıdır.
 • Gelirler: Mal bildiriminde bulunmakla yükümlü olan kişinin aylık alınan ücret haricinde gelen para, kira, ücret, faiz vb. unsurlar gelirleri oluşturur.
 • Hediyeler

Mal bildirimi formu gizli midir?

Mal bildirimi gizli midir?

3628 sayılı Mal Bildirimi Kanunu’nun 9. maddesine göre mal bildirimlerinin gizliliği esastır. Mal bildirimi beyanı bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanır. Bu konuda açıklama yapılması, bilgi verilmesi ve içeriği hakkında yayında bulunulması suç olarak düzenlenmiştir. Mal bildirimi formu kapsamında yer verilen bilginin, yapılan açıklamanın doğru olup olmaması suçun oluşmasına engel değildir, burada korunan hukuki yarar bildirimlerin gizli olmasıdır. Gizliliğin ihlali durumunda 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan gerçeğe aykırı açıklama suçu oluşur.

Mal Bildirimi Yönetmeliğinin mal bildirimlerinin gizliliği başlıklı 15. maddesinde; Mal bildirimleri, 6. maddede belirtilen makam veya mercilerin ilgili birimlerinde, ilgililerin varsa sicil yoksa özel dosyalarında saklanır. Mal bildirimlerinin içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere açıklama yapılmaz, bilgi verilemez.” denilmiştir.

Genel mal bildirimi nedir? Ne zaman verilir?

Genel mal bildirimi, belirli bir göreve başlamadan önce ve bu görevin sona ermesi ile birlikte yapılması gerekmektedir. Kamu görevine başlayacak kişiler mal bildiriminde bulunmadan görevlerine atamaları gerçekleştirilemez. Bu durumda kısaca ilk bildirim, bildirim tekrarı ve son bildirime “genel mal bildirimi” denir.

Ek mal bildirimi nedir? Ne zaman verilir?

Ek mal bildirimi, 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanunu’nun 6/d maddesinde ve Mal Bildirimi Yönetmeliğinin 10. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanunu kapsamında sayılan görevlerde bulunan memur ve kamu görevlilerinin, kendileri, eşleri ve velayeti altındaki çocuklarının şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlar ile ilgili ek mal bildirimi beyanname vermesi gerekmektedir.

İlk bildirim, bildirim tekrarı ve son bildirim arasında yapılan bu bildirime “ek mal bildirimi” denir. Ek mal bildiriminde, daha önce bildirilen malların yeniden bildirilmesine gerek yoktur. Miras yoluyla kazanılan mallar içinde ek mal bildiriminde bulunulması gerekir.

Mal bildirimi beyanının yenilenme sıklığı nedir?

Mal bildiriminin hangi aralıkla yenilenmesi gerekir?

3628 sayılı Mal Bildirimi Kanunu’nun 7. maddesine göre kamu görevlilerinin, görevde bulundukları süre boyunca, daha önce bildirdikleri mal beyanlarında herhangi bir değişiklik olmasa bile sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.

Sonu (0) ve (5) ile biten beş yılda bir yapılan bildirim tekrarı genel mal bildirimi içerisinde değerlendirilir. Mal bildirimleri yenilenirken, önceki genel beyanda bildirilenler ile ek mal beyanında bildirilenlerin tamamı tek bildirimde birleştirilerek suretiyle yapılır.

Mal bildirimi suçları nelerdir?

3628 sayılı Mal Bildirimi Kanunu’nda mal bildirimi ile ilgili suç türlerine yer verilmiştir. Bunlar şöyledir:

 • İhtara rağmen süresi içerisinde mal bildiriminde bulunmama suçu (Md. 10),
 • Gerçeğe aykırı açıklama suçu (Md. 11),
 • Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma suçu (Md. 12),  
 • Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme suçu (Md. 13)

Mal bildirimi formu süresi ne kadardır?

Kamu görevine-memurluğa ilk atanmada, göreve başlamak için gerekli belgelerle birlikte göreve başlamadan önce; seçim sonucu gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde; diğer seçim ve atamalar ile yazılı basın kuruluşlarında işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde; mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde; görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde mal bildiriminde bulunmaları gerekir.

Mal bildirimi formu nasıl doldurulur?

Mal bildirimi formu, Mal Bildirimi Yönetmeliği’nin ekinde yer almaktadır. Mal bildirimi formuna öncelikle çalıştığınız kurumun adını, görevinizi ve sicil numaranızı yazmanız gerekir. Mal bildirimi formunun birinci bölümüne mal bildiriminde bulunan kişinin ve aile fertlerinin bilgileri yazılmalıdır. İkinci bölüme taşınmaz mal bilgileri, üçüncü bölüme kooperatif bilgileri, dördüncü bölüme taşınır bilgileri (araba vs.) yazılır.

Mal bildirimi formunun beşinci bölümüne para ve menkul değerlere, altıncı bölüme altın ve değerli eşyalara ait bilgilere, yedinci bölümde borç ve alacaklara ilişkin bilgilere, sekizinci bölümde sahip olunan diğer haklara ilişkin bilgilere yer verilir.

Mal bildirimi formu, beyanda bulunan tarafından tarih atılarak imzalanır. İmzalanan mal bildirimi beyannamesi bir mal bildirimi zarfına konulur. Bu zarfın özel bir zarf olma zorunluluğu yoktur. Zarfın üzerine mal beyanında bulunanın adı-soyadı, kurum sicil numarası, çalıştığı birim-kurum, unvanı, beyanın genel beyan mı ek beyan mı olduğu, beyan tarihi ve imza yer almalıdır.

Mal bildirimi formu – PDF (indir)

Mal Bildirimi formu – Word formatında (indir)

Mal bildirimi formu – Excel (indir)

Mal bildirimi formu (MEB)

Mal bildirimi zarfı – indir

Bu yazımızda; Mal bildirimi formu-2020 (PDF, WORD, EXCEL), mal bildirimi zarfı, doldurulmuş mal bildirimi örneği, MEB mal bildirimi formu hakkında sizi bilgilendirdik.

Son yazılar

İlgili Yazılar