Dilekçeler Soruşturma dosyası nedir. Soruşturma dosyası inceleme dilekçesi

Soruşturma dosyası nedir. Soruşturma dosyası inceleme dilekçesi

Tavsiyeler

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

Menfi tespit davası (İİK 72) nedir?

Menfi tespit davası nedir? (İİK 72) Menfi tespit davası, icra takibinden önce ya da takip sırasında borçlu olmadığını ispat için...

Vesayet Nedir? Vesayet Davası ve Vasi Tayini/Atanması Şartları

Vesayet nedir Vesayet, 4721 sayılı Medeni Kanun’da (TMK)düzenlenmiş olan belirli özelliklere sahip ergin kişilerin ya da velayet altına alınmamış olan...

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme (TCK 35-36)

Ceza hukukunda suça teşebbüs nedir (TCK 34) Ceza hukukunda suça teşebbüs işlenmesi kastedilen ve elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başlanan...

Haksız tahrik (TCK 29)

Haksız tahrik nedir (TCK 29) Haksız tahrik haksız bir fiilin kişide meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındayken bir...

Soruşturma dosyası nedir?

Soruşturma dosyası inceleme dilekçesi örneği aşağıdadır. Şüphelinin veya müdafiinin (avukatının) soruşturma dosyasında yer alan belge, bilgi ve delilleri görme ve inceleme hakkı vardır. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunan şüphelinin verebileceği örnek soruşturma dosyası inceleme dilekçesi aşağıdadır. Soruşturma dosyası inceleme dilekçesi örnek olarak hazırlanmış olup dilekçeyi kendi durumunuza uyarlayarak hazırlayınız.

Kimler soruşturma dosyasını inceleme dilekçesi verebilir? Bu dilekçe avukat aracılığıyla verebilecekleri gibi avukatı olmayanlar, eşleri/oğulları/babaları yada yakınları adına bu dilekçeyi düzenleyip hazırladıktan sonra, dilekçenin tutuklu olan yakınlarına ulaştırmasını cezaevi idaresinden isteyebilirler.

Tutuklular bu dilekçeyi cezaevi idaresi aracılığıyla ilgili yere  göndererek başvuru yapabilir.

İnceleme dilekçesi nereye verilir

Soruşturma dosyasını inceleme dilekçesi nöbetçi sulh ceza hakimliğine sunulmak üzere cumhuriyet savcılıklarına verilir.

Soruşturma dosyası inceleme dilekçesi nasıl hazırlanır

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine

İletilmek üzere

…Cumhuriyet Savcılığına

Dosya No                           : 2019/… D.İş

İtiraz eden                    : … (TC Kimlik No: … )

Konu                                  : … Cumhuriyet Savcılığının … tarihli gizlilik kararı ile dosya suretinin verilmemesi kararına karşı itirazımız.

AÇIKLAMALAR                  : … Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen … tarih ve sayılı soruşturma dosyasında Ankara … Sulh Ceza Hakimliğince dosyada gizlilik kararı verilmiştir.

… Sulh Ceza Hakimliğinin … tarih ve sayılı kararı ile tutuklandım. Talebimize rağmen dosya sureti gizli olduğundan bahisle hukuka aykırı bir şekilde tarafımıza verilmemiştir. Bu karar hukuki dayanaktan yoksundur.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) “özgürlük ve güvenlik hakkı” başlıklı 5/4 fıkrasında yakalanarak veya tutuklanarak özgürlüğü kısıtlanan, tutulan bireylere bunun hukuka uygun olup olmadığının bir yargı mercii tarafından hızlı bir şekilde incelenmesini ve özgürlük kısıtlaması hukuka aykırı ise serbest bırakılmasını talep etme ve serbest bırakılma hakkı verilmiştir.

Soruşturma aşamasında tutuklama talebi ile ilgili incelemenin, tarafların hazır bulunduğu bir oturumda yapılması ve taraflar arasında silahlarda eşitliğinin sağlanması gerekir. 

Müdafinin şüphelinin dosyasını inceleme hakkı bulunmaktadır. Bu hak tutuklamaya sevkin veya tutuklama kararının hukuka aykırı olup olmadığının tespiti için tanınmıştır. Dosyaya erişimin kısıtlanması silahların eşitliği ilkesini ihlal eder.

Savcılıkça şüphelinin tutuklanması talebi ile sevk edilmesi halinde, tutuklama talebinin dayanağı olan tüm bilgi ve belgeler şüpheli ve müdafi tarafından incelenebilmelidir.

Ayrıca somut olayda tutuklamanın şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek isteyen müdafiin, şüpheli leh ve aleyhine olan delilleri görme ve dosyada bulunan şüpheli ile ilgili tüm delilleri incelemek suretiyle tutukluluğa itiraz etme hakkı vardır.

Soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle tutukluluk aşamasında delillerin şüpheli ve avukatından saklanması savunma hakkını ihlal eder.

Gizlilik kararı olduğundan bahisle sulh ceza hakimliğine sunulan dosya kapsamı avukata gösterilmemesi, tutukluluk kararının hukuka uygun olup olmadığını inceleme olanağını ortadan kaldıracağından Anayasa’nın 19. maddesi ve AİHS’nin 5/4 fıkrasına aykırıdır.

Özellikle tutuklamaya sevk, tutuklama kararı ve sonrasındaki itiraz aşamalarında tutuklama kararına dayanak olan delillerin mutlak şekilde şüpheli ve müdafiine gösterilmesi gerekir.

AİHM’in, Lamy/Belçika kararında şu ifadeler yer almıştır: “Savcı dosyanın tümüne hakim olduğu halde uygulanan usul başvurucuya, tutukluluğun devamını haklı göstermek için dayanılan delil ve gerekçelere gereği gibi itiraz etme imkanı vermemiştir. Bu usul silahlarda eşitliği sağlamadığından, tam manası ile çelişmeli bir usul değildir”.

AİHM, Lietzow/Almanya kararında; şüphelilerin delilleri karatma ihtimalinin önünde geçmek ve soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek maksadıyla toplanan delillerin şüpheli ve müdafiinden gizli tutulmasının, savunma hakkının önemli ölçüde kısıtlanması suretiyle gerçekleştiremeyeceğini, bu nedenle tutuklama kararının hukuka uygunluğunu değerlendirebilmek için önemli bilgi ve belgelere şüphelinin ve müdafiinin erişmesi gerektiğini ifade etmiştir.

AİHM, Garcia Alva/Almanya kararında; hakkındaki suçlamalar kendisine bildirilen kişinin bu suçlamaların dayandığı delillerden haberdar olmadıkça böyle bir karara karşı koyabilmesinin olası olmadığını ve savunması ile ilgisi olup olmadığına bakılmaksızın, şüphelinin her türlü beyana ve diğer delillere ulaşması gerektiğini belirtmiştir.

Tutukluluk halinin hukuka uygunluğunun denetlenebilmesi için gerekli olan bilgi ve belgelerin, şüpheli müdafiinin incelemesinde hazır bulundurulması gerektiğini vurgulayan AİHM; ceza soruşturmalarının etkin bir biçimde yürütülebilmesi için, elde edilen delillerin bir kısmının gizli tutulabileceğine, ancak bu meşru amaca ulaşmak için savunma haklarının özüne dokunan kısıtlamalara gidilemeyeceğine karar vermiştir.

Şüpheliye ve avukatına, yakalama ve gözaltına alma ile başlayan süreçte deliller gösterilmelidir.

Dolayısıyla sorgu yapan hakimce dosya kapsamında görülerek incelenen hususların şüpheli ve müdafii tarafından da silahların eşitliği ilkesi gereğince görülebilmesi gerekir.

Yasal dayanak                    :

  • Soruşturmada AİHS m.5/4 ve Anayasa m.19/7-8,
  • Kovuşturmada AİHS m.6/3-b ve Anayasa m.36/1,
  • Soruşturmada ve kovuşturmada Anayasa m.38/4, CMK m.147/1-f ve m.149/3’dür.

Netice ve Talep                  : Yukarıda açıklanan gerekçelerle hukuka aykırı olarak dosya suretinin verilmemesine ilişkin kararın kaldırılması ve dosya suretinin verilmesini arz ve talep ederim. …/…/…

                                                                                      İtiraz Eden (ad-soyad-imza)

Soruşturma dosyası nedir? Soruşturma dosyası inceleme dilekçesi örneği nasıl hazırlanır, nereye verilir, WORD formatında.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

İlgili Yazılar