Medeni Hukuk Tahkikat ne demek? Tahkikat aşaması ne anlama gelir?

Tahkikat ne demek? Tahkikat aşaması ne anlama gelir?

Tahkikat ne demek ? Tahkikat nedir? Tahkikat aşaması nedir?

Tavsiyeler

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

Menfi tespit davası (İİK 72) nedir?

Menfi tespit davası nedir? (İİK 72) Menfi tespit davası, icra takibinden önce ya da takip sırasında borçlu olmadığını ispat için...

Vesayet Nedir? Vesayet Davası ve Vasi Tayini/Atanması Şartları

Vesayet nedir Vesayet, 4721 sayılı Medeni Kanun’da (TMK)düzenlenmiş olan belirli özelliklere sahip ergin kişilerin ya da velayet altına alınmamış olan...

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme (TCK 35-36)

Ceza hukukunda suça teşebbüs nedir (TCK 34) Ceza hukukunda suça teşebbüs işlenmesi kastedilen ve elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başlanan...

Haksız tahrik (TCK 29)

Haksız tahrik nedir (TCK 29) Haksız tahrik haksız bir fiilin kişide meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındayken bir...

Tahkikat ne demek ? Tahkikat, kural olarak, ön inceleme tutanağı ile tespit olunan, tarafların iddia ve savunmalarını dayandırdıkları vakıaların gerçek olup olmadığının, bunlara ilişkin deliller üzerinden, yargılama yapılarak hüküm vermeye elverişli ölçüde tespit edilmesi faaliyetidir. Tahkikat aşaması ilk derecedeki yargılamanın en uzun ve hakimin daha aktif olduğu aşamadır.

Tahkikatın konusu, ön inceleme tutanağıyla belirlenmiş olan, uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyıp taraflar arasında çekişmeli bulunan vakıaların, bunlara ilişkin deliller üzerinden, yargılama yapmaya ve hüküm vermeye elverişli ölçüde tespit edilmesidir. Delillerin incelenmesi usulü, her bir delil için özel olarak düzenlenmiştir. Tahkikat sırasında incelenen ilgili delil için öngörülmüş olan bu usul uygulanır.

Tahkikat aşaması ve tahkikat aşamasında duruşmaya katılmama

Tahkikat ne demek? Tahkikat aşaması, kural olarak tarafların hazır bulunması ve katılımıyla gerçekleştirilir. Ancak bu tarafların, tahkikat işlemlerinin yapıldığı oturumlara katılmalarının mecburi olduğu anlamına gelmez. Tahkikata katılacak olan tarafların mahkemece davet edilmeleri esas olup, davet edildikleri oturuma katılıp katılmamak kendi isteklerine bağlıdır.

Tarafların duruşmaya gelmeleri bir yükümlülük olmayıp bir yüktür. Bunun sonucu olarak, mazeretsiz olarak gelmemeleri halinde zorla getirilmeleri söz konusu olabilir. Bununla beraber duruşmaya gelmeyen taraf kendi aleyhine oluşabilecek sonuçlara katlanmak durumunda kalır.

Tahkikat ne demek? Tahkikat duruşması nedir?

Tahkikat ne demek? Tahkikat aşaması oturumlarda (celselerde) yapılan duruşmalarla (kural olarak) sözlü şekilde yürütülür. Bunlar tahkikat duruşmasıdır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 156. maddesine göre ön inceleme, tahkikat ve yargılama işlemleri, ancak tutanakla ispat olunabilir. Bu tutanaklar tahkikat evrakına eklenir. Tutanağın nasıl düzenleneceği ve içeriği, HMK’nın 154. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, hâkim, tahkikat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla, iki tarafın ve diğer ilgililerin sözlü açıklamalarını (tahkikat duruşması), gerekirse özet olarak zabıt kâtibi aracılığıyla tutanağa kaydettirir. Taraflar veya diğer ilgililer sözlü açıklamalarını hâkimin izniyle doğrudan da tutanağa yazdırabilir.

Tahkikat aşamasında davaların birleştirilmesi ya da ayrılması da gerekebilir. Davaların birleştirilmesi ya da ayrılması konusu HMK’nın 166-168. maddeleri arasında düzenlenmiştir. İlk derece mahkemelerinde görülmekte olan birden fazla dava arasında bağlantı bulunabilir. Böyle bir durumda, bu davaların birleştirilerek bir arada görülmesi bir taraftan daha az emek, zaman ve para sarf edilerek birden fazla davanın halledilmesi imkânını sağlar, diğer taraftan ise, benzer davalarda çelişkili kararların ortaya çıkmasına engel olur (Tahkikat ne demek).

Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden, ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar. İstinaf incelemesi ayrı dairelerde yapılması gereken davaların da birleştirilmesine karar verilebilir.

Bu yazımızda size tahkikat ne demek, tahkikat nedir, tahkikat aşaması nedir sorularının cevabını kısaca vermeye çalıştık.

Son yazılar

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

İlgili Yazılar