Ana Sayfa Dilekçeler Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu / dilekçesi

Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu / dilekçesi

Kadına yönelik şiddetle mücadele ve cinsel suçlarla ilgili AİHM kararı

Kadına yönelik şiddetle mücadele. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) E. B./Romanya bireysel başvurusunda kadına yönelik şiddetle mücadele ve cinsel...

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir (AYM)

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar hakkında kısa bilgiler. Bireysel başvuruya konu edilebilecek haklar nelerdir? Hangi haklar Anayasa...

Trafik kazalarının önlenmesi konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır

Trafik kazalarının önlenmesi konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır Trafik kazalarının önlenmesi konusunda devletin pozitif yükümlülüğü bulunduğuna ilişkin AİHM yeni bir...

Şahin Alpay hakkında AYM tarafından verilen ikinci ihlal kararı

Şahin Alpay hakkında AYM tarafından verilen ikinci ihlal kararının basın duyurusu Şahin Alpay hakkında AYM tarafından verilen ikinci ihlal kararı...

Hukuka uygunluk nedenleri nelerdir (TCK 24-26)?

TCK’daki hukuka uygunluk nedenleri nelerdir?Hukuka uygunluk nedenleri, Türk Ceza Kanunun’da (TCK) belirlenmiştir. TCK sistematiği içinde bular “ceza sorumluluğunu kaldıran...

Eşcinsellere sapkın demek nefret söylemi olarak görülmedi

Eşcinsellere sapkın demek nefret söylemi olarak değerlendirilmediEşcinsellere sapkın demek Anayasa Mahkemesine (AYM)ye göre nefret söylemi değildir. AYM, KAOS GL Kültürel...

Görevli olmayan polislerce haksız tutulma kişi özgürlüğü hakkını ihlal eder

Görevli olmayan polislerce haksız tutulma kişi özgürlüğü hakkını ihlal eder Görevli olmayan polislerce haksız tutulma kişi özgürlüğü hakkını ihlal eder....

İkametgah nedir?

İkametgah nedirİkametgah nedir? İkametgah (yerleşim yeri), bir kimsenin oturmakta olduğu, iş ve aile ilişkilerinin merkezi olan yerdir. İkametgah, (yerleşim...

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu

Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu /dilekçesi. Bu yazımızda Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu ve başvuru formu kılavuzu aşağıda sizlere sunulmuştur. Ayrıca AYM bireysel başvuru formunun nasıl doldurulacağına ilişkin detaylı bilgilere, doldurulmuş form örneğine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan açıklamalara uygun olarak doldurduğunuz AYM başvuru formunu AYM’ye teslim etmeniz gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü‘nde yapılan değişiklik ile AYM bireysel başvuru formunda bazı değişiklikler yapıldı. Dolayısıyla AYM’ye başvuruda 2019 yılından itibaren aşağıdaki formun kullanılması gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu Word formatında doldurulmamaktadır. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu sadece PDF formatında doldurulabilir.

Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu /dilekçesi-2020

İçtüzük’te yapılan değişiklik sonrasında AYM’ye bireysel başvuruda bulunacak kişilerin 1 Ocak 2019 tarihinde itibaren yeni bireysel başvuru formunu kullanarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu

AYM’ye yeni başvuru formuna, başvuru formu doldurma kılavuzuna, AYM bireysel başvuru formu doldurulmuş dilekçe örneğine, AYM yeni bireysel başvuru formunun nasıl doldurulacağına ilişkin resimli anlatıma ve gerekli açıklamalara buradan ulaşabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu / dilekçesi doldurma

6216 sayılı Kanun ve AYM İçtüzüğü’nde belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulmaması halinde başvurunuz incelenmez. Bireysel başvuruların AYM İçtüzüğü’nde gösterilen bireysel başvuru formu kullanılarak yapılması gerekir.

Başvuru formu haricinde ayrı bir dava dilekçesi ya da bir başvuru dilekçesi doldurulması gerekli değildir. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kullanılmadan başvuru yapılması durumunda başvurucuya gönderilecek bir yazı ile bireysel başvuru formunu usulüne uygun ve eksiksiz bir şekilde doldurması istenir.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formunda istenen bilgiler bu kılavuzdaki talimatlar dikkate alınarak tam ve okunaklı bir şekilde doldurulmalıdır.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formunun başvurucu ya da varsa kanuni temsilcisi veya avukatı tarafından imzalanması gerekir.

Başvuru formunun Türkçe olarak doldurulması gerekir. Türkçe dışında bir dille doldurulan başvuru formları kabul edilmez.

Başvuru formu el yazısı ile dolduruluyorsa silinmez kalemle doldurulmalıdır.

Başvuru formu daktilo veya bilgisayar kullanılarak dolduruluyorsa okunaklı bir yazı karakteri kullanılmalıdır. Yazı boyutunun en az 12 punto seçilmesi tavsiye edilir.

Başvuru formunda sadece başvurunun karara bağlanmasında zorunlu olan özlü bilgilere yer veriniz.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu, ekleri hariç en fazla 10 sayfa olmalıdır.

Başvuru formunda şikayetleriniz dile getirirken tekrarından kaçının.

Hazırladığınız formun sayfa sayısı belirtilenden fazla ise başvuru formuna “Açıklamalar” kısmının en fazla 10 sayfalık bir özetinin eklenmesi gerekir.

Bireysel başvuru formuna belgelerin onaylı suretlerini ekleyiniz.

Bireysel başvurunuz hakkında karar verilen yılı takip eden yıldan başlamak üzere bir yıl sonra başvuru dosyanız imha edilecektir.

Gönderdiğiniz belgeleri, tarih sırasına göre kısa ve özlü bir şekilde düzenleyiniz.

Gönderdiğiniz ek belgeleri sayfa sırasına göre numaralandırın.

Belgelerin birbirine tutturmak için zımba, ataş, yapıştırıcı bant kullanmayınız.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler

Bazı belgelerin Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formuna eklenmesi gerekir. Bu belgeler şunlardır:

  • Kanuni temsilci veya avukat vasıtasıyla takip edilen başvurularda başvurucuyu temsile yetkili olunduğuna dair belge,
  • Başvuru harcının ödendiğine dair belge,
  • Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi,
  • Tüzel kişilerde tüzel kişiliği yetkili olunduğuna dair belge,
  • Nihai karar ya da işlem tebliğ edilmişse tebellüğ belgesi,
  • Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri,
  • Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve buna ilişkin belgeler,
  • Başvuru, süresinde yapılamamışsa varsa mazereti ispatlayan belgeler.

Başvurucu, ihlal iddiasına dayanak gösterdiği İçtüzük’ün 59/3 fıkrasına göre Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formuna eklenmesi gereken belgelere ulaşamaması hâlinde bunun gerekçelerini belirtir. Anayasa Mahkemesi gerekli gördüğü takdirde bu bilgi ve belgeleri resen toplar.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu nereye teslim edilir?

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru formunuzu, doğrudan müracaatla ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla AYM’ye teslim etmeniz gerekir. Fax, e-posta vs. ile yapacağınız yazışmalar dikkate alınmaz. 

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formunda eksiklik bulunması halinde başvurum reddedilir mi?

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formunda herhangi bir eksiklik bulunması hâlinde eksikliğin giderilmesi için başvurucu veya varsa vekiline on beş günü geçmemek üzere ek süre verilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu sürede eksikliğin tamamlanmaması durumunda başvurunun reddine karar verileceği bildirilir.

Tespit edilen eksikliklerin verilen kesin sürelerde tamamlanmadığı hâllerde başvurunun reddine karar verilir ve bu karar başvurucuya tebliğ edilir. Bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Komisyona itiraz edilebilir. Bu konuda Komisyonların verdiği kararlar kesindir.

Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu /dilekçesi örneği yukarıdadır. Bu yazımızda sizlere Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu ve formun nasıl doldurulacağı, form doldurma kılavuzu hakkında kısa bilgiler vermeye çalıştık.

Son yazılar

İlgili Yazılar